09/01/2016

El Pacte atura la barra lliure en sòl rústic i prohibeix ampliar-hi cases

4 min
El Pacte atura la barra lliure en sòl rústic i prohibeix ampliar-hi cases

PalmaA l’espera que demà es tanqui el redactat definitiu del decret llei de mesures territorials que ha d’aprovar dimarts el Consell de Govern extraordinari, la norma cautelar introdueix alguns aspectes que afecten la protecció del sòl rústic que ja no tenen tornada enrere i que van més enllà de modificar o suspendre les normes desreguladores aprovades per José Ramón Bauzá i Gabriel Company. És el cas dels habitatges unifamiliars en sòl rústic ja existents, que no podran ser ampliats, tot i que en el seu moment no haguessin esgotat les possibilitats edificatòries.

El decret llei suspèn així la possibilitat que els xalets en sòl rústic puguin ampliar-se fins a un màxim de 450 metres quadrats, com permetia el punt 2 de la Disposició Transitòria de la Llei 6/1997 de sòl rústic de les Illes Balears. Aquesta suspensió implica que l’edificació i la resta d’elements constructius només podran ocupar el 4% de la parcel·la a Mallorca i Menorca i el 5% a Eivissa i Formentera.

Agroturismes a retxa

La norma cautelar modifica, així mateix, el punt 1 de l’article 87 de la Llei agrària aprovada per Gabriel Company i durament criticada per la desregulació que implicà en el sòl rústic en matèria urbanística i pels privilegis que atorgà als grans propietaris. Si bé fins ara permetia que els agroturismes s’autoritzassin a qualsevol parcel·la d’una explotació agrària i els exonerava dels requisits d’antiguitat i de parcel·la que poguessin fixar-se en el planejament territorial o urbanístic, ara s’elimina aquesta excepció i es retorna a un concepte més restrictiu dels agroturismes.

Així, a partir d’ara els edificis que vulguin convertir-se en agroturismes hauran de tenir una antiguitat determinada i, malgrat que es mantenen com a activitat complementària d’una explotació agrària, quedaran regulats exclusivament per la Llei de turisme i es posarà fi d’aquesta manera a la doble normativa que fins ara els regia. De fet, el Decret Llei modifica també l’article 44 de la Llei de turisme, que afecta els agroturismes. Sotmet així les reformes i ampliacions d’aquests establiments als paràmetres establerts en els instruments d’ordenació territorial i afegeix la possibilitat que els consells insulars “puguin establir els percentatges màxims de cada ús que s’hagin d’implantar en les ampliacions d’aquests establiments”, com figura en l’esborrany del decret llei al qual ha tingut accés l’ARA Balears. Fins ara la Llei de turisme aprovada per Delgado i que continua en vigor exonera les obres de reforma i ampliació de la limitació del volum màxim construïble en cada edifici, exempció que també quedarà eliminada.

D’altra banda, la modificació de l’article 85 de la Llei agrària, que incorpora com a activitats complementàries agroturístiques els refugis, albergs, cases de colònies i altres instal·lacions destinades a allotjament de grup. L’objectiu del Govern és possibilitar així l’acció de l’administració pública i de les entitats sense ànim de lucre a refugis, cases de colònies i altres, que es considerin activitats complementàries. En aquest sentit, el volum edificat haurà de quedar integrat en l’interior d’una edificació existent.

La moratòria també afectarà l’article 95 de la Llei agrària i que deixa sense efecte la possibilitat de segregar parcel·les en sòl rústic per davall de la unitat mínima de cultiu o forestal, que està fixada a les Pitiüses en 1,5 hectàrees, en 3 ha a Menorca i entre 2,5 i 3,5 a Mallorca pel que fa a cultius de secà, i en 0,35 ha en regadiu a Formentera i en 0,5 a la resta d’illes.

El decret encara s’està ajustant, ja que diferents conselleries han intervingut en l’elaboració per tal de poder abastar els diferents textos legals “herència” principalment de l’etapa de José Ramón Bauzá al capdavant del Govern. La previsió és aprovar aquesta norma d’emergència territorial en un consell de govern extraordinari aquest dimarts.

Fonts de l’Executiu han recordat aquests dies que de totes maneres es tracta d’una intervenció d’urgència per tal d’evitar que la situació de desregulació territorial continuï i tingui més impactes irreversibles dels que ja ha registrat. De fet, està previst en el full de ruta reformar en profunditat les lleis que ara es toquen puntualment, com són la llei turística de Carlos Delgado, l’agrària impulsada per Biel Company i la llei del sòl.

Ara tan sols falta la disciplina urbanística

La reforma dels articles que permetien ampliar cases en sòl rústic i els que reformaven a la baixa les exigències per posar en marxa un agroturisme o diferents activitats al bell mig del camp estan sent acollides positivament per tècnics, urbanistes i ecologistes consultats. Ara bé, històricament la gestió del territori a Balears s’ha caracteritzat per conquestes normatives que no sempre han estat acompanyades del més important: el compliment. “Ara només falta la disciplina urbanística”, va dir ahir un arquitecte especialitzat en urbanisme consultat per aquest diari. I és que no basta aprovar mesures com prohibir edificar en àrees naturals o ampliar cases en sol rústic, sinó que és cabdal, i poc habitual en matèria territorial, fer complir la llei.

stats