Aquestes condicions generals d'ús i contractació (en endavant, "les condicions generals") regulen l'accés i l'ús dels diferents llocs web i les apps titularitat d'Edició de Premsa Periòdica Ara, SL; Edicions Periòdiques Ara-Balears, SL, i Ara.ad (ANISA), conegudes conjuntament com a " diari ARA" o " ARA"; així com la contractació de productes i/o serveis a través seu. El simple accés al lloc web i a l'app atribueix a qui hi entra la condició d'usuari del lloc (d'ara endavant, "l' usuari") i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes condicions generals. En cas de no estar d'acord amb aquestes condicions generals, l'usuari ha d'abandonar immediatament el lloc web o l'app sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l'acceptació d'aquestes condicions generals l'usuari manifesta:

 1. Que ha llegit, entén i accepta les condicions exposades.
 2. Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i/o servei, té capacitat suficient per a això.
 3. Que és major d'edat.

L'acceptació d'aquestes condicions sense reserves és requisit previ i necessari per a l'eficàcia de la subscripció, que s'entendrà formalitzada en el moment en què s'enviï a través del formulari omplert degudament.

Un cop acceptades les condicions i enviada la sol·licitud de subscripció, es comunicaran a l'usuari, per correu electrònic, les claus d'accés a les subscripcions digitals.

Aquestes condicions es podran modificar en qualsevol moment a instàncies de l'ARA i tindran efecte a partir de la seva publicació a www.ara.cat.

1. Informació general de la web i les apps

Ara.cat (https://www.ara.cat) és un domini d'Edició de Premsa Periòdica Ara, SL (d'ara endavant, "ARA"), amb NIF B-65258261; inscrit al registre mercantil de la província de Barcelona (volum 41927, foli 165, full B-395911); domicili al Carrer Peu de la Creu 5-9, 08001 Barcelona; telèfon 93.275.11.10, i adreça info@ara.cat.

Arabalears.cat (https://www.arabalears.cat) és un domini d'Edicions Periòdiques Ara-Balears, SL (d'ara endavant, "ARA Balears"), amb NIF B-57806762; inscrit al registre mercantil de Palma (volum 2539, foli 214, full PM-72037, inscripció 1a), domicili al carrer Tous i Maroto 8, 1r, 07001 Palma; telèfon 971 781 917, i adreça info@arabalears.cat, que edita el diari ARA Balears en multiplataforma, mitjançant el domini Arabalears.cat.

Ara.ad (https://www.ara.ad) és un domini d'ANISA, amb NRT A707871V; inscrit al Registre de Societats Mercantils d'Andorra (llibre S-174, foli 291-300); i domicili a l'Av. del Príncep Benlloch, 43 d'Andorra la Vella, mitjançant el domini ARA.ad.

2. Accés a la web i les apps

El simple accés al lloc web i apps és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'usuari. Només implica un cost l'ús de determinats serveis prestats a través de la web i les apps que necessiten subscripció.

3. Continguts i serveis enllaçats a través de la web i les apps

La web i les apps poden contenir dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'internet (d'ara endavant, " llocs enllaçats"). En aquests casos, el diari ARA només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-lo al diari ARA.

En cap cas l'existència de llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords entre el diari ARA i els responsables o titulars d'aquests, així com tampoc la recomanació o promoció dels llocs enllaçats i/o els seus continguts per part del diari ARA. Tret que s'indiqui expressament el contrari a la web i apps, el diari ARA no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys i perjudicis que puguin produir a l'usuari o a qualsevol tercer.

4.** Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial**

Són titularitat de l'ARA els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal Ara.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web i les apps. Per tant, correspon en exclusiva a l'ARA l'exercici dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització de l'ARA, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets:

L'ARA explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web i apps que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst a l'article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, l'ARA s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de l'ARA en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de l'ARA.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web i apps o dels seus continguts.

No s'autoritza en cap cas:

 • La presentació d'una pàgina del portal Ara.cat o qualsevol contingut d'aquesta pàgina en una finestra que no pertany a l'Ara.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
 • Una extracció d'elements del lloc web i apps que causi perjudici a l'Ara.cat conforme a les disposicions vigents.
 • L'ús comercial dels continguts del lloc web Ara.cat i apps iOS i Android.
 • L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l'ARA, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'empresa.
 • L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l'ARA, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • L'usuari podrà visualitzar els continguts d'aquest portal, copiar-los, imprimir-los al seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

5. Registre d'usuaris

Els usuaris del diari ARA es poden registrar de manera gratuïta per tenir accés a 10 articles de contingut propi del diari de manera mensual. És a dir, el registre gratuït permet visualitzar 10 articles al mes.

Els usuaris que es registrin al diari ARA han de ser persones físiques majors d'edat.

Els usuaris que vulguin eliminar el compte hauran d'enviar la petició a l'adreça de correu electrònic privacitat@ara.cat.

6. Subscripcions

Els usuaris que contractin subscripcions hauran de ser persones físiques majors d'edat o persones jurídiques amb facultats suficients per contractar.

Quan un subscriptor vulgui suprimir el compte, en primer lloc haurà de sol·licitar la baixa de la subscripció i, posteriorment, es gestionarà la supressió del compte d'usuari. Per a això, l'interessat ha d'enviar la sol·licitud a l'adreça de correu electrònic privacitat@ara.cat.

6.1. Preu i pagament

El preu de la subscripció és el que consta a la web o a l'aplicació mòbil en el moment de l'acceptació de les condicions i la seva tramesa. El preu indicat és el preu final, amb impostos indirectes inclosos en cas que siguin aplicables.

El pagament es farà en la modalitat triada per l'usuari segons les opcions que es proposin i, en termes generals, es pagarà a l'inici de la subscripció.:

 1. Tarifes digital total: accés des de qualsevol dispositiu web, app o mòbil.
 2. Tarifes digital total + paper: accés des de qualsevol dispositiu web, app o mòbil i diari en paper a casa o recollida al quiosc
 3. Tarifes paper: diari en paper a casa o recollida al quiosc, sense accés digital
 4. Tarifa Apple/iOS / Apple: accés només des de l'aplicació mòbil. IMPORTANT: Només per a subscriptors que hagin fet la subscripció abans del 18 de gener del 2021. La subscripció només d'Apple es mantindrà activa per a aquests usuaris, però no es faran noves subscripcions a partir de la data assenyalada.

6.2. Renovació tarifes

6.2.1. Renovació tarifes digitals i paper

Les subscripcions es renovaran automàticament pel mateix període contractat. Les renovacions es faran en els termes que constin a l'oferta de subscripció o, si no hi constessin, segons les tarifes i els descomptes que l'ARA apliqui en cada moment.

6.2.2. Renovació Apple/iOS

La subscripció d'Apple es renovarà automàticament després del període triat. Apple farà el cobrament durant les 24 hores prèvies al final del període actual. Per a qualsevol problema o dubte amb la renovació d'Apple, hauràs de contactar directament amb ells.

6.3. Cancel·lació o modificació de la subscripció

6.3.1 Subscripcions digital total, digital total + paper o paper

Les subscripcions no tenen permanència, pots cancel·lar la subscripció en qualsevol moment, comunicant la voluntat de no renovar en el termini mínim d'un mes d'antelació a la seva finalització. S'exceptuen les subscripcions mensuals, en què el preavís serà d'un mínim de 15 dies.

Les subscripcions es poden modificar per afegir o reduir productes en qualsevol moment de la propera renovació, segons les tarifes disponibles.

Per cancel·lar o fer modificacions de la subscripció, es comunicarà al departament de Subscripcions trucant al telèfon 932 751 110 o per correu electrònic a l'adreça subscripcions@ara.cat. Així mateix, l'usuari podrà fer, a través d'aquests mitjans, qualsevol consulta relativa a les subscripcions.

6.3.2. Cancel·lació subscripcions d'Apple

Les subscripcions amb Apple no tenen permanència, pots cancel·lar la subscripció en qualsevol moment des del teu dispositiu Apple.

Per a cancel·lar la subscripció des del seu dispositiu l'iPhone, iPad o iPod Touch:

 1. Obre a l'app "Configuració".

 2. Toca el teu nom.

 3. Toca "Subscripcions".

 4. Toca "Cancel·lar subscripció diari ARA".

Per a veure totes les opcions de cancel·lació de la subscripció d'Apple, accedeix a aquest enllaç detallat d'Apple.

6.4. Condicions d'ús de les subscripcions

a) La subscripció digital serà efectiva immediatament.

b) La subscripció permet l'accés personal i exclusiu del subscriptor.

c) En cap cas l'usuari estarà facultat per:

 • Fer servir amb finalitats comercials els continguts del lloc web www.ara.cat o aplicacions iOS i Android.
 • Utilitzar continguts en activitats il∙lícites, il∙legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il∙legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l'ARA, dels seus proveïdors o de terceres persones, ni tampoc per introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir o utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris, ni tampoc modificar-ne o manipular-ne els missatges.

El fet d'incomplir aquestes condicions generals facultarà l'ARA per restringir o cancel∙lar l'accés al servei sense que l'usuari tingui dret a cap reemborsament.

6.5. Perfils de subscriptors i comentaris

Els subscriptors comptaran amb un perfil de subscriptor que podrà ser privat o públic. Aquells subscriptors amb perfils públics podran tenir seguidors i seguir altres subscriptors, a més de rebre notificacions de comentaris. Els subscriptors amb perfils privats no podran seguir ni tenir seguidors ni rebre notificacions de comentaris. Tots els subscriptors podran bloquejar perfils d'altres subscriptors per no visualitzar la seva activitat.

Tots els subscriptors poden fer comentaris als diferents articles, però aquests comentaris estan subjectes a unes determinades normes:

 • Els usuaris respectaran les opinions dels altres usuaris o participants, i s'abstindran d'utilitzar llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent o que atempti contra la legalitat vigent.
 • Els usuaris només enviaran continguts dels quals siguin autors originals o dels quals disposin dels drets del seu titular, sense perjudici d'informar de la URL del propietari o drethavent per enllaçar als referits continguts.
 • Les dades personals que consten als comentaris i els seus continguts no es poden utilitzar en benefici o per a usos que no hagin estat autoritzats expressament pel seu titular. L'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.
 • L'ARA no retornarà cap contingut dels tramesos ni adquireix cap obligació de contestar als usuaris.
 • No es podran fer comunicacions comercials i no autoritzades.

Qualsevol subscriptor podrà fer comentaris, però si un altre usuari considera que el contingut incompleix aquestes condicions generals, podrà denunciar el comentari i el diari ARA s'encarregarà de supervisar el seu contingut i decidir si és adient i si l'elimina o no.

Els comentaris són un avantatge exclusiu per a subscriptors. En cas d'un subscriptor vulgui donar de baixa la seva subscripció de pagament, els seus comentaris seguiran vinculats al seu compte d'usuari gratuït.

En cas que un usuari amb compte gratuït o subscriptor de pagament vulgui esborrar els seus comentaris, ha de dirigir la seva sol·licitud al correu electrònic home@ara.cat.

En cas que un usuari amb compte gratuït vulgui eliminar el compte per complet, s'esborraran també els comentaris que pogués tenir associats a aquest compte d'usuari.

7. Botiga online

7.1. Compra de productes

Les característiques principals dels béns oferts a través del lloc web i apps poden consultar-se en la mateixa fitxa descriptiva amb la qual es presenten.

7.2. Procediment de compra

La llengua en la qual pot formalitzar-se la contractació és la catalana.

El procediment per comprar productes a través del lloc web i apps és el següent:

 1. Des de la fitxa del producte desitjat hem de fer clic sobre el botó "Afegeix al cistell". Un cop fet això, a la part superior dreta podem seleccionar "Veure el cistell".
 2. Dins de la cistella de compra, es pot eliminar o afegir nous productes i modificar la quantitat. Es poden fer servir codis de descompte.
 3. Per poder fer la compra s'ha de clicar sobre "Realitza la compra". Posteriorment, pots fer la compra com a convidat, iniciar sessió o crear un compte.
 4. Un cop complimentats tots els camps requerits, ens apareix el termini d'enviament i el cost. Després es pot escollir la forma de pagament, revisar la comanda i finalitzar-la.
 5. Finalment l'usuari visualitzarà un missatge en pantalla que confirmarà la correcta finalització del procés de compra. També rebrà un correu electrònic per confirmar la correcta finalització del procés de compra.

El diari ARA guardarà prova electrònica de la contractació efectuada per l'usuari, que podrà consultar el seu historial de compres fetes a través del seu compte.

7.3. Correcció i identificació d'errors en la introducció de dades

Quan l'usuari s'oblidi d'emplenar correctament alguna dada assenyalada com a obligatòria en el corresponent formulari, no podrà avançar en el procés de contractació o validació fins a haver-lo emplenat. Un missatge en pantalla l'advertirà d'aquesta circumstància.

Podrà modificar i/o actualitzar en qualsevol moment les dades facilitades durant el procés de compra, abans de la seva finalització, tornant enrere fins al pas desitjat.

Accedint al seu compte, l'usuari podrà modificar i/o actualitzar en qualsevol moment les dades que va facilitar en el moment de registrar-se com a usuari.

7.4. Entrega de productes

L'usuari rebrà la seva comanda en el termini de 5 a 7 dies laborables comptats a partir de la data de compra. Si el termini de lliurament és diferent, s'especificarà a la pàgina del producte.

Les despeses d'enviament són variables en funció del producte, pes i zona d'enviament. El preu final de l'enviament s'especificarà a la pàgina de venda del producte, abans del pagament.

7.5. Preus i formes de pagament

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte en la seva corresponent fitxa inclouen, excepte indicació expressa en contra, impost sobre el valor afegit (IVA) i, en tot cas, s'expressen per defecte en euros (€). Aquests preus, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, l'assegurança d'enviament o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Les modalitats de pagament disponibles en el lloc web i l'app són mitjançant Paypal o targeta bancària.

8. Dret de desistiment

8.1. Termini d'exercici

L'usuari té dret a desistir del contracte fet a través del lloc web i l'app en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

En cas d'un contracte de venda, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què l'usuari o un tercer indicat, diferent del transportista, hagi adquirit la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment l'usuari haurà de notificar al diari ARA la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic).

Per complir el termini de desistiment n'hi ha prou que la comunicació de l'usuari relativa a l'exercici d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

8.2. Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment, el diari ARA retornarà tots els pagaments que hagi rebut de l'usuari, incloent-hi les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part de l'usuari d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que ofereixi el diari ARA) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a màxim 14 dies naturals a partir de la data en la qual l'usuari informi el diari ARA de la seva decisió de desistir del contracte. El diari ARA procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per l'usuari per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, l'usuari no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. El diari ARA podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que l'usuari hagi presentat una prova de la devolució, segons quina condició es compleixi primer.

L'usuari haurà de retornar o lliurar directament els béns al diari ARA, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a màxim en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. L'usuari haurà d'assumir el cost directe de devolució dels béns.

L'usuari només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

8.3. Supòsits de no aplicació del dret de desistiment

De conformitat amb el que es preveu en l'article 103 del reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, s'informa l'usuari que no podrà desistir dels següents contractes:

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés de l'usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat pel diari ARA, haurà perdut el seu dret de desistiment.

 2. El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés de l'usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

9. Garantia legal de conformitat per als productes

Es recorda a l'usuari que, de conformitat amb el que es preveu en els articles 114 i següents del reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, tots els productes lliurats pel diari ARA han de resultar conformes amb el contracte celebrat, responent el diari ARA enfront de l'usuari per les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En el seu cas, la falta de conformitat que resulti d'una incorrecta instal·lació del producte s'equipararà a la falta de conformitat del producte quan la instal·lació defectuosa l'hagi fet l'usuari per culpa d'un error en les instruccions d'instal·lació.

L'abast i forma d'execució dels drets que confereix a l'usuari aquesta garantia legal poden ser consultats en els articles 114 i següents de la citada norma.

10. Responsabilitat en relació amb els continguts

L'ARA es reserva el dret de modificar els continguts de la web i l'app i d'eliminar-los, així com de limitar o impedir l'accés a la web o l'aplicació, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

L'ARA no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal Ara.cat.

L'ARA no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

11. Dret d'exclusió

El diari ARA es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

12. Contrasenya

L'usuari és responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament. A aquest efecte, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts del lloc web o l'app fet sota la seva contrasenya es reputaran fets per l'usuari.

13. Generalitats

Edició de Premsa Periòdica Ara SL perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

L'ARA no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica.

14. Queixes, reclamacions i sol·licituds d'informació

L'usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions i/o sol·licituds d'informació al diari ARA utilitzant per a això qualsevol de les vies següents:

Enviant un escrit a l'adreça indicada a l'inici d'aquestes condicions generals.

Enviant un correu electrònic a l'adreça indicada a l'inici d'aquestes condicions generals.

Trucant al telèfon indicat a l'inici d'aquestes condicions generals en horari de 9.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres excepte festius.

L'ARA disposa de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia que l'usuari pot sol·licitar o pot descarregar aquí.

15. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o la part que resulti nul·la o ineficaç. Aquestes condicions generals subsistiran en tota la resta i es considerarà la disposició totalment o parcialment no inclosa.

16. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola.

En cas de controvèrsia, l'usuari pot optar per interposar la seva demanda davant els jutjats o tribunals que corresponguin al seu domicili.

17. Resolució alternativa de litigis en matèria de consum

S'informa a l'usuari sobre l'existència de la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea, a la qual pot accedir aquí.