Els centres educatius de les Balears tindran docents mentors a partir del proper curs

La nova figura educativa és una persona docent jubilada, amb una llarga trajectòria acadèmica marcada per l’excel·lència

Els centres educatius de les Balears podran comptar amb la figura del docent mentor a partir del proper curs. Aquesta nova figura educativa serà una persona docent jubilada, amb una llarga trajectòria acadèmica marcada per l’excel·lència i una destacada contribució al sistema educatiu, que voluntàriament vulgui continuar col·laborant amb els centres docents públics i amb la xarxa de formació permanent del professorat.

Així ho estableix l’ordre del conseller d’Educació i Universitat publicada en el BOIB número 23 el passat 21 de febrer, segons ha informat el Consell de Mallorca. A través de la seva implantació, la Conselleria d’Educació i Universitat vol fer valer el potencial humà i reconèixer la col·laboració generosa del personal docent jubilat que voluntàriament aporti la seva experiència i coneixement al sistema educatiu a través de la seva participació en actuacions relacionades amb la formació permanent del professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
Aquesta ordre no pretén establir una via addicional de remuneracions per a aquest col·lectiu, ni la seva contractació com a personal emèrit en actiu o una reducció del nombre de docents en actiu necessaris per als centres educatius. En canvi, pretén facilitar l’obertura de canals de participació voluntària que assegurin, per una banda, la cooperació eficaç amb els centres educatius i, per una altra, el reconeixement a la trajectòria d’aquest professorat.

El perfil dels docents mentors

Segons les característiques que recull l’ordre, podran ser nomenats docents mentors els docents que s’hagin jubilat com a funcionaris de carrera, que hagin prestat serveis en centres docents públics no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que gaudeixin de capacitat funcional per dur a terme les seves tasques.

Dues vies de col·laboració

El docent mentor té dues vies de col·laboració possibles: l'oberta i la concreta. Per una banda, la via oberta s'obrirà quan, d’acord amb els criteris establerts pel consell escolar del centre i amb la previsió d’activitats de voluntariat inclosa en el projecte educatiu del centre, els docents jubilats puguin presentar per escrit les seves iniciatives de participació al director del centre, oferint la possibilitat de proporcionar al personal docent del centre formació, assessorament o acompanyament com a docent expert en les activitats previstes.

Per altra banda, la via concreta estableix que el docent jubilat podrà sol·licitar el seu nomenament com a docent mentor mitjançant la presentació d’un projecte d’activitats elaborat per ell, per desenvolupar-lo en un centre docent concret. Les activitats hauran d’estar preferentment relacionades amb matèries o programes d’inclusió educativa, d’innovació o investigació educativa. En el cas de ser aprovat entrarà a formar part de la programació d’activitats del centre.

La col·laboració del docent mentor tindrà un caràcter voluntari, solidari, altruista i responsable i el seu nomenament tindrà una vigència d’un curs escolar, prorrogable a un màxim de tres cursos. Així mateix, la seva activitat tindrà caràcter excepcional, i només podrà fer-la acompanyat pel docent titular, la qual cosa no impedeix que pugui col·laborar en tasques preparatòries o complementàries a aquella activitat docent.

La Conselleria d'Educació i Universitat ha deixat clar que en cap cas el nomenament de docent mentor suposarà cap reconeixement de vinculació laboral amb el centre ni meritarà cap retribució econòmica, ni dret a cap indemnització per raó del servei. 

EDICIÓ PAPER 20/07/2019

Consultar aquesta edició en PDF