OPINIÓ
Opinió 14/12/2017

Abandonament escolar i empobriment

3 min

El fracàs i l’abandonament escolar és un assumpte complex i polièdric. Hi ha abundant literatura que il·lustra aquesta complexitat, i una multitud de factors que influeixen en aquest fenomen. Simplificant molt, m'atreviria a dir que els autors i les autores es divideixen en dos grans grups: per una banda, els que emfasitzen com a causa l'especialitat productiva d'una determinada comunitat humana, i la dinàmica del mercat laboral associada a tal especialitat; i, per una altra, els que posen l'èmfasi en la problemàtica del mateix sistema educatiu. I, tanmateix, hi ha bastantes passarel·les entre tots dos enfocaments en concloure que "el risc de fracàs i d'abandonament escolar no es distribueix de forma aleatòria entre la població. Ans al contrari, són precisament els nois de baix estatus socioeconòmic i cultural i d'origen migratori els que, de forma sistemàtica, estan sobrerepresentats en les estadístiques de fracàs i abandonament escolar". Aquesta conclusió de l'informe de la Fundació Jaume Bofill, signat per la professora del Departament de Sociologia de la UAB Aina Tarabini, sota el títol "L'escola no és per a tu: el rol dels centres educatius en l'abandonament escolar", m'ha plantejat els següents dubtes en relació a aquesta problemàtica a les Illes Balears:

A casa nostra s'ha convertit en, gairebé, una veritat absoluta que la causa principal de l'alta taxa d'abandonament escolar primerenc -el 26,7% de mitjana en els tres primers trimestres d'enguany, i un percentatge molt similar en els dos anys anteriors- és la facilitat que té la joventut per incorporar-se a un mercat laboral que requereix poca formació. Però, per ventura, aquesta facilitat que té -i històricament ha tingut- la nostra joventut per incorporar-se a llocs de treball amb baixos requeriments formatius, posem per cas a sectors com ara la construcció o l’hostaleria, no va associada a la necessitat pels factors socioeconòmics de les respectives famílies? Altrament dit: és una primerenca incorporació al treball remunerat voluntària o induïda? En el cas de la ciutat de Barcelona hi ha estudis que indiquen que l'abandonament i el fracàs escolar té la seva primera i més important causa en la pobresa de les famílies, i, de fet, la taxa de fracàs escolar dels barris de menor renda multiplica fins per vuit la dels barris dels districtes rics. No seria molt interessant saber si aquesta situació es dona a Palma i a la resta de ciutats i pobles de les Balears i les Pitiüses?

Un altre assumpte que es dona per sentenciat és que la problemàtica de l'abandonament escolar primerenc és una conseqüència de les carències del sistema educatiu. Però, potser, caldria ampliar el focus i investigar l'associació existent entre la taxa de risc de pobresa i d'exclusió social (el 19.1% el passat 2016 i entorn del 25% en el període 2008-2015) i l'abans citada taxa d'abandonament escolar primerenc. Val a dir que, on s'ha estudiat aquesta associació, les conclusions indiquen que existeix una estreta relació entre pobresa en la família dels joves i abandonament escolar prematur. D'altra banda, encara que no disposi de dades empíriques, intuesc que una societat en la qual la majoria de la població adulta té el saludable hàbit de participar en activitats formatives al llarg de la vida és una societat amb menor taxa d'abandonament escolar primerenc. En aquest sentit, paga la pena tenir en compte que, segons el recentment publicat avanç de resultats de l'Enquesta elaborada per l'INE sobre Participació de la Població Adulta en Activitats d'Aprenentatge de l'any 2016, del total de 754.319 persones illenques de 18 a 64 anys, només el 15.3% i el 36% va realitzar, respectivament, activitats d'educació formal i informal.

No fa massa temps, una recerca de FOESSA (Foment d'Estudis Socials i de Sociologia Aplicada) -una entitat lligada a Càrites-, després d'identificar diversos factors de caràcter estructural que participen del fenomen de la pobresa (el nivell d'estudis, la situació laboral, l'ocupació i la renda), arribava a la dramàtica conclusió que la pobresa s'hereta. Estem segurs i segures que la principal causa i conseqüència de l'abandonament- i del consegüent fracàs escolar- no és la transmissió intergeneracional de l'empobriment? Sigui com sigui, em sembla urgent acabar amb l'abandonament prematur d'una anàlisi més complexa i polièdrica del fenomen de l'abandonament escolar primerenc a casa nostra.

stats