PRODUCCIÓ

El sector industrial té el repte d’aconseguir 3.000 treballadors més

El Govern vol la inclusió digital de les petites empreses

El sector industrial de les Illes Balears remunta després dels anys de la crisi i des de 2015 no ha deixat de créixer. Així, la taxa anual de producció industrial ha augmentat un 2,9% el mes d’abril respecte del mateix mes de l’any passat.

La producció industrial, amb un increment interanual de l’11% l’abril, va registar el major augment de tota la sèrie històrica, que va començar el 2009, segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En el període 2015-2017 la variació d’empreses industrials passa de 4.417 a un total de 4.580, segons les dades de l’INE. I l’afiliació de treballadors a la Seguretat Social, l’evolució ha passat de 25.789 afiliats, el 2015, a 27.696, el 2017.

El director general d’Indústria, Manuel Porras, analitza l’evolució recent del sector. “El 2006 la indústria representava el 9,5 del Valor Afegit Brut (producció menys matèries primeres), mentre que, el 2013, havia baixat a 7,5, a conseqüència de la crisi econòmica. El 2015, ens trobam amb uns indicadors del sector industrial que ens indiquen que el sector està reviscolant. El 2016, s’incrementa en nombre d’empreses, en canvi no hi ha un increment de treballadors a la indústria manufacturera”.

Aquesta situació fa plantejar que s’hauria d’impulsar un sector diferent del turisme, per això és la Llei d’indústria i el Pla Estratègic Industrial 2018-2025. Els objectius es fixen en set apartats, que, en síntesi, són la modernització i innovació, el finançament, la formació de capital humà, la internacionalització, els clústers industrials i de logística i els recursos energètics.

El Pla defineix els sectors estratègics i els classifica: nàutic, aeronàutic, moda i calçat, hàbitat, alimentació, indústries culturals i tecnològiques. Aquests sectors tenen una elevada especialització, valor afegit, potencial de creixement i alt component industrial. Així mateix, el Pla es fixa els objectius de diversificació i millora del model productiu.

El director general assegura que “les empreses industrials necessiten treballadors qualificats i generen llocs de feina més estables i una ocupació de millor qualitat”.

Porras assegura que “la finalitat del Pla Estratègic és potenciar el desenvolupament de l’activitat industrial, a partir de l’increment de la productivitat, la competivitat i la qualitat”. També s’ha de contribuir “a la millora d’un patró de creixement basat en la sostenibilitat, que permeti avançar en la sostenibilitat en termes de cohesió econòmica i social. Tot això té com a objectiu últim la millora de la qualificació professional i la creació de llocs de feina de qualitat”.

En definitiva, el Pla Estratègic vol crear les condicions necessàries per a la sostenibilitat de les empreses instal·lades a les Illes Balears.

Alguns dels aspectes essencials del Pla és impulsar la innnovació i el desenvolupament tecnològic, l’I+R+D i afavorir-ne l’aplicació; fomentar la internacionalització empresarial, i millorar la qualificació professional, tècnica i empresarial, mitjançant la formació permanent.

Així mateix, el Pla Estratègic vol estimular la captació d’inversions que reforcin el teixit industrial i evitar la deslocalització; fomentar la cooperació de les empreses, i crear i mantenir una ocupació de qualitat.

D’altra banda, s’han d’ajustar les polítiques industrials a les necessitats territorials de cada illa i incrementar el pes del sector industrial en el Valor Afegit Brut (VAB) fins a arribar al 9%.

D’altra banda, s’ha d’aconseguir una inversió productiva total destinada a les millores tecnològiques dels processos industrials de 150 milions d’euros. S’han de crear i consolidar dotze clústers industrials que agrupin 600 empreses i s’ha d’assolir que el 20% de les empreses duguin a terme processos d’exportació.

També es preveu incrementar la transformació digital del sector i encaminar-lo cap a la indústria 4.0.

D’altra banda, cal incrementar l’ocupació de la indústria manufacturera en un 12%, cosa que representarien 3.000 nous llocs de feina.

En total, es destinarà a aquests objectius 105 milions d’euros en vuit anys.

La línia d’actuació a la qual es dedicaran més recursos és a la de formació de capital humà i a l’ocupació de qualitat, amb un total de 30 milions d’euros. A l’acceleració tecnològica, modernització i innnovació es destinaran 25 milions d’euros. Hi ha, així mateix, línies per a finançament (15 milions), internacionalització (13 milions), foment de clústers (12 milions) i sòl industrial i logística (7 milions).

Es posa en marxa una línia de finançament industrial mitjançant un acord entre l’Institut d’Innnovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) i l’ISBA, entitat de garantia recíproca.

Es destinen 10 milions d’euros a la financiació d’inversións. S’hi contemplen bonificacions al tipus d’interés (2% màxim els primers set anys de l’operació), així com el cost de l’aval (100%) i les despeses d’obertura i estudi, també el 100%. El finançament correrà a càrrec de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

La convocatòria està dirigida a la microempresa i a la petita i mitjana empresa per cobrir despeses d’operacions de finançament per inversions productives del període 2018-2025.

Modernització digital

Seguint amb els ajuts a la indústria, s’ha aprovat destinar un milió d’euros a la modernització digital. La convocatòria per promoure inversions adreçades a modernitzar l’estructura digital de l’activitat industrial està destinada a promoure la implantació de la digitalització, a més del conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (tècniques d’informació i comunicació TIC) d’empreses industrials.

Aquesta convocatòria, que la Direcció General de Política Industrial fa per primera vegada, permetrà l’adquisició d’actius materials i immaterials (per exemple, l’adquisició de TIC i de programari), associats al procés industrial, i que hauran de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

Aquí es contempla l’adquisició de programes informàtics, comerç electrònic, gestió de dades massives.

Estructura productiva

Pel que fa a la convocatòria d’ajuts a la modernització de l’estructura productiva es destinen 2,47 milions d’euros. Aquests ajuts s’adrecen a la promoció del teixit industrial, al foment de la modernització dels sistemes de gestió i dels sistemes productius, i la millora del teixit productiu.

També es destinen a millorar el posicionament estratègic de la indústria de les Illes Balears, mitjançant l’adquisició d’actius materials i immaterials (eines de disseny i innovació, de producció i de logística i emmagatzematge), posats en marxa per primera vegada.

EDICIÓ PAPER 19/01/2019

Consultar aquesta edició en PDF