El català deixa de ser requisit per dirigir l'Institut d'Indústries Culturals

Aquest matí, la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat ha publicat les bases de la convocatòria al BOIB

El català ja no és un requisit per dirigir l'Institut d'Indústries Culturals (ICIB), sinó un mèrit. La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat ha publicat aquest matí les bases del concurs públic al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), amb què s'escollirà la persona que dirigirà l'ICIB. L'anterior convocatòria va ser publicada el 12 de gener i la va guanyar Jaume Reus, qui va ser destituït la setmana passada. La Conselleria va justificar aquesta decisió al·legant que “entra un nou equip i es vol donar un nou impuls a l'ICIB”.

Així, mentre que en les anteriors bases es requeria “acreditar documentalment el nivell C1 de coneixements de llengua catalana”, en aquestes la llengua pròpia passa a ser un mèrit que es valorarà segons el nivell: A2, B1, B2, C1 o C2.  A més, l'anglès i altres llengües estrangeres han deixat de ser un mèrit avaluable. Una altra modificació important és que ara es demana experiència "en matèria de gestió cultural i empresarial".

Com en l'anterior convocatòria, les persones aspirants han de presentar un resum del pla de gestió de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears que vulguin impulsar en els propers cinc anys. Quant a la baremació, els mèrits (currículum) continuen comptant fins a 40 punts, el pla de gestió fins a 35, i l'entrevista fins a 25 punts. 

La radiotelevisió pública, fora de la comissió de selecció

L'ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears deixa de tenir representació en la comissió de selecció, de manera que hi haurà un representant de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, un de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i un tercer de les associacions d'empreses del sector cultural.

El director gerent continuarà mantenint amb l'ICIB una relació laboral d'alta direcció i la durada del seu contracte serà des de la signatura fins al final de la legislatura, o fins que cessi el conseller que l'hagi nomenat. Al final de la legislatura, la durada del contracte es perllongarà fins a un màxim de tres mesos, mentre no es nomeni un nou director gerent.

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i les bases al BOIB. Acabat el termini de presentació de sol·licituds, s'ha de dictar una resolució en un màxim de 15 dies perquè s'aprovi la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. Així mateix, es concediran deu dies hàbils per esmenar errors. 

La convocatòria s'ha de resoldre en un màxim de 15 dies a partir de l'endemà del dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds. Això no obstant, la presidència de l'Institut, Pilar Costa, pot ampliar aquest termini.

EDICIÓ PAPER 08/08/2020

Consultar aquesta edició en PDF