CRISI DE GOVERN

La Comissió d'Ètica conclou que cap càrrec públic no pot dur a terme actuacions que puguin suscitar dubtes entre la ciutadania

L'òrgan que vetla per l'exemplaritat de les actuacions del Govern emet el primer dictamen arran de la crisi pels contractes menors de MÉS

La Comissió d'Ètica Pública del Govern ha emès el seu primer dictamen arran de la crisi pels contractes menors de MÉS. L'òrgan considera que s'han incomplert tres dels nou principis i valors que recull el Codi Ètic de l'Executiu, que són el d'exemplaritat i honorabilitat, el d'imparcialitat i objectivitat, i el de transparència, i conclou que “cap persona responsable d'un càrrec públic no pot dur a terme actuacions que, sense ser il·legals, puguin suscitar dubtes entre els ciutadans, ni pel que fa al compliment de la llei ni tampoc pel que fa a l'oportunitat o la necessitat d'aprovar determinades despeses”.

Després d'analitzar els diversos contractes, aquest òrgan considera que, en el cas dels realitzats per les Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, i Transparència, Cultura i Esports, s'han duit a terme actuacions que, “com que no s'ha promogut una concurrència més àmplia (encara que no fos imperatiu legal) i una vegada coneguda la relació amb les empreses adjudicatàries, han compromès seriosament la imatge d'objectivitat i imparcialitat que ha de presidir les actuacions de l'Administració pública, cosa que ha produït una pèrdua de credibilitat i de confiança en la ciutadania”.

El document també detalla que, dels cinc contractes analitzats, quatre de menors per serveis amb imports inferiors a 18.000 euros i un de negociat sense publicitat, només el contracte formalitzat per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha garantit la publicitat, ja que va obrir un període de licitació i va donar publicitat a l'oferta de contractació.

Recomanacions

La comissió recomana al Govern l'elaboració d'una instrucció per tal que totes les conselleries utilitzin criteris comuns a l'hora de contractar estudis o treballs tècnics. També suggereix que s'evitin els procediments negociats sense publicitat per raó de quantia.

EDICIÓ PAPER 07/12/2019

Consultar aquesta edició en PDF