11/07/2015

300 anys de conversió del Regne de Mallorca en capitania general. Motiu de celebració?

3 min
300 anys de conversió del Regne de Mallorca en capitania general. Motiu de celebració?

La Capitania Militar de Balears ha anunciat tot un seguit d’activitats per celebrar la instauració de la capitania general imposada a Mallorca arran de la conquesta borbònica. Caldria fer un poc de memòria històrica per avaluar quin rerefons hi ha en una tal commemoració. El Regne de Mallorca, abans de 1715, gaudia d’un sistema de representació política semblant -tret del sufragi universal- al de l’actual Congrés dels Diputats espanyol. En el si del Gran i General Consell, hi cabien tots els estaments (cavallers, ciutadans, mercaders, menestrals i forans) i els temes d’interès públic que requerien l’esforç i afectaven la butxaca de tots es debatien i resolien per majoria de vots: “lo que la major part aprova, la solemne autoritat aferma” (segle XV).

Les autoritats mallorquines eren sobiranes en tot allò referit a la imposició, captació i gestió dels recursos tributaris. La dominació borbònica suposà la derogació de les nostres institucions d’autogovern centenàries (vigents d’ençà que el rei Jaume I va crear el Regne de Mallorca) i la conversió d’aproximadament el 70% dels tributs municipals en drets reials; això vol dir que els impostos més importants pel seu volum (sal, duanes, tabac...) foren apropiats per la nova administració borbònica. Uns doblers que a partir d’aleshores farien un viatge d’anada a Madrid però no de tornada. Poc temps després s’hi afegí la talla anual (contribució directa) de 32.000 pesos (=38.400 lliures mallorquines).

L’estanc de l’aiguardent privà molts de jornalers mallorquins d’una substància necessària per recobrar les forces que una molt deficient alimentació no els permetia, atès l’espoli fiscal que va subseguir la conquesta borbònica. L’impost del vi, de nova creació, fou commutat per una aportació anual de 63.000 lliures. Si a finals de la guerra de Successió (1714-1715) els doblers pagadors per Mallorca a l’erari reial oscil·laven entorn d’unes 70.000-75.000 lliures, l’any 1758 (43 anys després d’implantat el règim borbònic) aquesta xifra s’havia gairebé quintuplicada (=317.113 lliures).

Què és doncs el que s’ha de celebrar? Una conquesta manu miltari i l’abolició de totes les constitucions i llibertats dels mallorquins i eivissencs? Vegem algunes de les instruccions del rei borbó al comandant de la força francoespanyola, el general D’Asfeld, sobre l’ocupació de Mallorca:

“4º.- Se publicará también otro bando para que todos sepan que cualquier Castillo o Casa fuerte que se mantuviere en defensa, será quemada y deshecha hasta los cimientos, y toda la gente que se encontrare dentro será ahorcada, y si los dueños de dichas Casas (aunque no se encuentren en ellas) tienen parte en las prevenciones de su defensa, serán castigados como si estuviesen en ellas y sus bienes confiscados sin remisión.

5º.- Todo lo que se diere a entender así será sin detenerse un instante en la empresa de Alcudia, a la cual marchará el caballero d’Asfeld con la mayor diligencia por si fuere posible cortar a la guarnición y sus Pueblos cualquier socorro, comunicación o prevención más de la que tuvieren al tiempo del desembarco.

6º.- Circunvalada la Plaza se llamará al Comandante de ella para que se le de a entender, y a toda la guarnición y Pueblos, así en voz como por edictos impreso y repartidos a todos en el mayor numero que fuere posible, que si dentro de dos dias no rinde a plaza se ahorcarán, y toda la guarnición se pasará a cuchillo sin remisión, y se abandonará la Villa y su Pueblo al saqueo; y que al contrario, si dentro del dicho término de dos dias se rinden, se dará licencia a toda la guarnición para que se retire adonde le pareciere fuera de la Isla y Dominio de S. M. si no toman partido en las tropas del Rey, concediéndoles desde ahora sus vidas y haciendas.

7º.- Pasados estos días sin que se rinda la Plaza a la obediencia del Rey debajo de estas condiciones, se abrirá trinchera, y se formará el sitio de manera que con los más vivos y rigurosos esfuerzos se pueda reducir y castigar conforme a lo mandado en el artículo precedente, a fin de que sirva de ejemplar a la de Palma.

8º.- Reducida esta Plaza de Alcudia y guarnecida de gente competente para su seguridad y la del depósito de víveres y municiones que hubieren desembarcado, pasará el caballero d’Asfeld con las mayores fuerzas a formar el bloqueo de la plaza de Palma, de manera que no tengan comunicación alguna con la tierra de aquella isla...”.

Molts de mallorquins foren bandejats, altres moriren en defensa de les seves constitucions i llibertats.

stats