Un 83,9% de l’alumnat va obtenir el títol d’ESO a Balears

El conseller d'Educació ha donat les dades corresponents al curs 2016-2017

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat pel director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i el director de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), Pere Moyà, han presentat avui els resultats acadèmics de Secundària i Batxillerat corresponents al curs 2016-2017. Quant a l’històric de resultats s’observa que a les Illes Balears continua la tendència positiva apropant-se cada vegada més a les mitjanes dels resultats de la resta de comunitats autònomes estatals.

March ha volgut destacar que ”hi ha una millora en tots els sentits i que es deu fonamentalment als centres educatius, les famílies i els professors”. March ha afegit que de les dades se n’han d’extreure aplicacions pràctiques i per això ha anunciat accions concretes a 4t d’ESO “a través d’un programa específic i la implantació de 60 docents més” i a l’assignatura de matemàtiques “farem unes jornades específiques en aquesta matèria”.

Per la seva banda, Antoni Morante, ha destacat que s’han incorporat noves funcionalitats al GESTIB, el programa de gestió de centres educatius, “una web pensada per a famílies que podran seguir tota l’evolució acadèmica dels seus fills, les notes parcials i globals, a més d’altres informacions. Era una demanda de les famílies que volien fer un seguiment més acurat dels resultats dels seus fills”.

Els indicadors dels resultats d’educació secundària corresponents al curs 2016-2017 mostren que un 83’9% de l’alumnat de 4t d’ESO va obtenir el títol, cosa que suposa 3,4 punts més que en el curs 2011-2012.

Els resultats del darrer curs escolar 2016-2017, en el cas de Secundària, confirmen, en general, una millora en els resultats acadèmics de 1r, 2n i 3r. Entre els cursos 2011-2012 i 2015-2016 es produeixen increments dels percentatges d’aprovats en totes les matèries estudiades. En el curs 2016-2017, la desaparició dels programes de diversificació curricular amb motiu de l’aplicació de la LOMCE ha provocat un decreixement dels resultats a 4t d’ESO, motivat per la baixada dels resultats dels alumnes procedents de PMAR.

La comparació de resultats per gènere, confirmen una vegada més uns millors resultats de les dones respecte als homes i en les desagregacions per illes destaquen els resultats dels alumnes de Menorca en relació amb els de la resta d’illes.

La millora dels percentatges d’alumnes que superen les diferents matèries, juntament amb la reducció del nombre d’alumnes repetidors, representen un avanç destacat pel que fa a la lluita contra el fracàs i l’abandonament escolar.

L’anàlisi de les dades de resultats del curs passat mostren una millora dels resultats a totes les àrees de 1r a 3r d’ESO quan es comparen amb els resultats del darrer curs de la legislatura anterior 2014-2015. Així l'anglès puja entre un 0,7 i 2,2 punts segons el curs; les matemàtiques entre un 2,5 i 4,2 punts; el català, entre un 1,7 i 2,9 punts; el castellà entre 1,1 i 2,9 punts; les ciències socials, geografia i història, entre 0’8 i 1’9 punts segons el curs. Ciències de la naturalesa, biologia i geologia i física i química són les úniques àrees que en segons quins cursos presenten valors negatius, de menys 0’7 a un 4’5 positiu segons el curs.


L’impacte de la LOMCE a 4t d’ESO
La valoració de 4t d’ESO s’ha de fer tenint en compte l’impacte dels Programes de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment (PMAR) substitutoris dels Programes de Diversificació Curricular (PDC), adreçats a l’alumnat amb trajectòries de fracàs escolars i risc d’abandonament. Els PMAR es varen implantar a 3r d’ESO el curs 2015/16 en el marc de la LOMCE, completant-se a 2n i 3r el curs 2016/17. Una diferència significativa amb el model de diversificació curricular anterior rau en el fet que els seus participants no poden obtenir el graduat en l’ESO directament, ja que han de cursar un 4t d’ESO ordinari. Els alumnes que s’incorporaven al PDC, ho feien a 3r i a 4t d’ESO, mentre que els que s’incorporen a PMAR ho fan a 2n i a 3r de l’etapa.
 
L’estudi que ha fet l’IAQSE mostra que un 70’9% dels alumnes que el curs 2015-2016 participaren al PMAR titularen a 4t d’ESO el 2016-2017,  cosa que suposa un 17’4% menys que els que titularen, 2015/16, procedents dels programes de diversificació curricular (PDC), que era del 88’3%.
 
La Conselleria ha elaborat un Programa de Reforç de l’Aprenentatge (PRAQ) per a 4t d’ESO que s’aplicarà a partir del curs 2018-2019 amb l’objectiu de reduir l’impacte de la LOMCE pel que fa als alumnes que cursen PMAR. Aquest programa permetrà el tractament globalitzat –per àmbits– de les matèries. L’aplicació d’aquest programa suposarà la incorporació de 60 professors entre els centres públics i concertats.
 
La millora en matemàtiques
Tot i que en matemàtiques en general s’ha produït una millora,  aquesta no és tan pronunciada com a la resta de matèries. Fins i tot a 4t d’ESO s’observa una petita baixada en els resultats. 
 
Els resultats baixos  en matemàtiques en relació a les altres matèries són comuns a tot l’estat espanyol i en el cas de Balears tots els estudis mostren també aquesta situació (avaluacions de diagnòstic, PISA,...). Amb aquest motiu la Conselleria d’Educació i Universitat ha decidit a través dels  departaments de planificació,  de formació del professorat,i d’Inspecció Educativa i l’incorporació d’una serie d’experts en la matèria per emprendre un seguit de mesures per a la millora de l’ensenyament/aprenentatge de les matemàtiques que impliquin a més dels departaments didàctics de matemàtiques a tot el professorat que imparteix la matèria.
 
Reduir la repetició també a Secundària
De l’anàlisi de l’evolució de les repeticions dins l’etapa d’ESO al llarg del període comprès entre els anys 2011 i 2017, se’n desprèn que el nombre de repetidors ha disminuït de manera significativa.
 
En el curs 2016-2017, un 83,9% de l’alumnat de les Illes Balears va obtenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, un percentatge que supera en 3,4 punts el resultat de la titulació del curs 2011-2012. A Menorca els resultats de la titulació varen arribar al 87,3%.
 
Un 61,9% de l’alumnat que es titula ho fa als 16 anys (edat teòrica de finalització de l’etapa) i un 22%, amb més de 16 anys. D’altra banda, només un 35,8% de l’alumnat estranger aconsegueix titular-se en finalitzar l’escolarització obligatòria, amb 16 anys, sense haver repetit cap curs.
 
Batxillerat
Segons els indicadors de resultats del  2016-2017 la matriculació a Batxillerat està estabilitzada els darrers anys. Un 90% dels alumnes opten pel batxillerat ordinari i un 10% per la modalitat a distància. Per una altra banda, un 50% de l’alumnat opta pel batxillerat d’humanitats, un 41% pel científic i un 9% per l’artístic.
 
Els resultats del batxillerat científic són significativament millors que als altres dos. I els resultats de segon estan 5 punts per damunt que els de primer a totes les matèries.
 
Hi ha una millora global quant a la promoció i titulació d’alumnat entre primer i segon de Batxillerat des del curs 2011-2012 de 7 punts.
 
Destaca, en especial, la titulació de l’alumnat de batxillerat artístic, que el curs 2016-2017 és un 13% superior que el nombre de titulats del curs anterior.
 

EDICIÓ PAPER 04/04/2020

Consultar aquesta edició en PDF