Societat 03/05/2020

Així es desconfinarà Formentera

Dilluns a l'illa petita de les Pitiüses es podran reunir fins a deu persones, s'obriran les terrasses i els locals comercials, però reduint-ne l'aforament i garantint o la distància de dos metres o mesures de protecció alternatives

M. Fuster
7 min
Formentera serà el primer territori de les Balears a iniciar la desescalada del confinament

PalmaFormentera entra el dilluns dia 4 de maig en la fase 1 de desconfinament. La petita de les Pitiüses i tres illes de les Canàries (Gomera, el Hierro i la Graciosa) són els únics indrets d'Espanya on es boten la fase zero a causa del seu baix índex de contagi del coronavirus. Així, aquesta illa de les Balears podrà gaudir d'unes mesures més flexibles quant a les restriccions decretades amb motiu de la crisi sanitària. Es podran reunir més de deu persones i, si conviuen en el mateix habitatge, podran compartir també vehicle. Així mateix, s'obriran terrasses i locals comercials amb un aforament reduït i garantint sempre o la distància de dos metres o mesures de protecció del covid-19

Les normes d'higiene, de protecció física i la neteja i desinfecció estan pautades per ordre ministerial per garantir la seguretat de clients i treballadors, i hauran d'estar senyalitzades. El titular de l'activitat econòmica haurà de vetlar per la protecció del treballadors i per facilitar la informació als clients.

En el cas dels treballadors, en el moment que tinguin símptomes compatibles amb la malaltia, s'haurà de contactar immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent i abandonarà el lloc de feina fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Les directrius que ha establert aquest diumenge el Butlletí Oficial de l'Estat es detallen a continuació:

Contacte social

Reunions

A la fase 1 s'autoritzen les reunions de fins a un màxim de deu persones. Aquest límit no s'aplicarà a persones convivents.

Vehicles privats

Es permet l'ús compartit de vehicles privats limitat a un conductor i a un ocupant, que haurà d'anar a la part posterior del vehicle. Això, excepte per a les persones que resideixin en el mateix habitatge, que podran compartir un mateix vehicle amb l'única limitació del nombre de places autoritzades per a aquest.

Vetles i enterraments

Les vetles en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, es poden dur a terme amb un límit màxim de quinze persones en espais a l'aire lliure i deu persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a cremació de la persona difunta es restringeix a un màxim de quinze persones, entre familiars i afins, a més, en el seu cas, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt.

Llocs de culte

L'assistència a llocs de culte està permesa sempre que no se superi un terç del seu aforament i que es compleixin les mesures generals d'higiene i distància física establertes per les autoritats sanitàries.

Obertura de petits comerços i serveis assimilats

De la reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats, en queden exclosos els que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, com també d'aquells que tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es trobin dins aquests sense accés directe i independent des de l'exterior.

Condicions

Per poder obrir, han de garantir la reducció al 30% de l'aforament total en els locals comercials. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de mantenir aquesta mateixa proporció. En els locals comercials en els quals no sigui possible mantenir dos metres de distància, es permetrà únicament la permanència dins el local d'un client.

També han de disposar d'un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys i podran establir sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions.

Mercats ambulants

Podran reobrir els mercats ambulants si així ho decideixen els ajuntaments després de comunicar-ho a l'òrgan competent en matèria de sanitat de la comunitat autònoma. Es donarà preferència a aquells de productes alimentaris i de primera necessitat i es procurarà que els consumidors no manipulin els productes.

Els ajuntaments establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació dels mercats ambulants amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants. En tot cas, es garantirà una limitació al 25% dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a un terç de l'aforament habitual.

Mesures d'higiene

Els establiments i locals que obrin al públic faran neteja almenys dues vegades, una de les quals haurà de ser obligatòriament al final del dia. Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció individual utilitzats es rebutjaran de manera segura; a continuació es rentaran les mans o s'usaran gels hidroalcohòlics. Preferentment al migdia es realitzarà una pausa en l'obertura per dedicar-la a tasques de manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament per neteja es comunicaran degudament al consumidor per mitjà de cartelleria visible o missatges per megafonia.

Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials i s'haurà de disposar de papereres, que es faran netes com a mínim un pic al dia. És preferieble que tinguin tapa i pedal.

El titular de les màquines expenedores, bugaderies d'autoservei i activitats similars haurà d'assegurar el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció; també haurà d'informar de la manera correcta de fer-ne ús amb la instal·lació de cartelleria informativa.

Si hi ha ascensor o muntacàrregues, se'n limitarà l'ús al mínim imprescindible. L'ocupació màxima serà d'una persona, tret que sigui possible garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguin requerir assistència; en aquest supòsit, també es permetrà que l'utilitzi l'acompanyant.

Els clients no faran servir els banys dels establiments comercials, excepte en cas que resultàs estrictament necessari. En aquest darrer supòsit, es netejaran immediatament sanitaris, aixetes i poms de porta.

Seguretat al lloc de feina

El titular de l'activitat econòmica que es realitzi a l'establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica, per prevenir el contagi del covid-19. Tots els treballadors han de disposar d'equips de protecció individual i han de tenir permanentment gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o, quan això no sigui possible, aigua i sabó. L'ús de màscares serà obligatori quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors. Tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de protecció.

El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema que garanteixi les mesures higièniques adequades, o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús.

Els llocs de feina, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en el centre es modificaran, si cal, per garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors.

La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d'atenció al client serà d'almenys un metre quan hi hagi elements de protecció o barreres, o d'aproximadament dos metres sense aquests elements.

En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

Mesures en relació amb els clients

El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari i no hi haurà productes de prova. En els locals de roba, els provadors només els podrà utilitzar una persona i posteriorment es netejaran i desinfectaran. Si el client es prova un producte que després no es compra, aquest també s'higienitzarà. Si hi ha autoservei, el servei el farà un treballador de l'establiment o mercat, amb la finalitat d'evitar que els clients manipulin directament els productes.

Els establiments i locals indicaran la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització. També posaran a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

Aforament

Els establiments i locals hauran d'exposar al públic l'aforament màxim -que inclou els treballadors- de cada local i assegurar que es respecta. Per aconseguir-ho hauran d'establir sistemes que permetin el recompte i control de l'aforament, de manera que aquest no sigui superat en cap moment.

En els establiments i locals comercials que disposin d'aparcaments propis per als empleats i clients, si la lectura dels tiquets i targetes d'empleats no pogués realitzar-se de manera automàtica sense contacte, serà substituïda per un control manual i continu per part del personal de seguretat, a fi de fer un millor seguiment de les normes d'aforament. Aquest personal també supervisarà que es compleix amb les normes d'arribada i sortida escalonada dels empleats al i des del seu lloc de feina, segons els torns establerts pel centre.

Les portes que es trobin en el recorregut entre el pàrquing i l'accés a botiga o als vestuaris dels empleats estaran obertes per evitar la manipulació dels mecanismes d'obertura, excepte si hi ha recomanacions de seguretat.

Terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració

La reobertura al públic es permetrà limitant-se al 50% de les taules permeses a la llicència municipal. El màxim establert és de deu persones per taula o agrupació de taules. En tot cas, haurà d'assegurar-se que es manté la deguda distància física d'almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules. Si l'establiment obté el permís de l'Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa, es podrà fer respectat la proporció mencionada.

Higiene

Es garantirà la neteja i desinfecció de l'equipament de la terrassa. Es prioritzarà la utilització d'estovalles d'un sol ús. En el cas que això no fos possible, ha d'evitar-se l'ús de les mateixes estovalles amb diferents clients.

S'haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, i s'evitarà, tant com sigui possible, l'ús de doblers en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús.

S'evitarà l'ús de cartes d'ús comú, de manera que s'optarà per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars. Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats; i si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.

S'eliminaran productes d'autoservei com torcaboques, setrills i altres utensilis similars, per la qual cosa es prioritzaran les monodosis d'un sol ús.

L'ocupació màxima dels banys per als clients serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència; en aquest cas, també se'n permetrà la utilització a l'acompanyant. Haurà de procedir-se a la neteja i desinfecció de les referides condícies, com a mínim, sis vegades al dia.

El titular de l'activitat econòmica que es realitzi a la terrassa garantirà la seguretat dels treballadors amb els equips de protecció i gels hidroalcohòlics, i també complirà amb les directrius de prevenció de riscos establerts per evitar el contagi del covid-19. I les condicions vàlides per als treballadors del establiments comercials també s'aplicaran al personal que faci feina a les terrasses.

D'altra banda, s'habilitarà un espai perquè el treballador pugui canviar-se de roba i calçat en arribar al centre de treball i en finalitzar el seu torn abans de sortir de la instal·lació. Aquest espai ha d'incloure taquilles o, almenys, facilitar un portavestits o similar en el qual els empleats deixin la roba i els objectes personals.

stats