Balears 17/10/2016

L'escola que ve: els pilars que han de sostenir la qualitat a les aules

La Conselleria d'Educació treballa en 106 mesures per fer front a la pobresa educativa

Martí Gelabert
3 min
L'estudi s'ha realitzat entre joves inquers. / ARXIU

PalmaEl Govern balear s'ha posat en marxa per fer front a les altes taxes d'abandonament prematur, al fracàs escolar i per millorar la qualitat del sistema educatiu. La Conselleria d'Educació ha elaborat el document 'Cap a l'èxit educatiu', en el qual, a partir d'onze línies d'actuació i 106 mesures, pretén fer un gir a la situació. A l'ARA Balears en feim un resum. Algunes ja s'han començat a implantar i d'altres estan en procés de definició. També pots consultar el document complet.

1. Autonomia dels centres: motor de canvi
 • Disseny i implementació de plans integrals de millora dels centres
 • Potenciar l'autonomia des de tres vessants: pedagogia, gestió i organització
 • Revisió dels currículums per potenciar el treball per projectes, interdisciplinari i afavorir l'autonomia pedagògica
2. Compensació de les situacions contextuals dels centres
 • Promoció del treball i l'aprenentatge en xarxa entre els agents educatius per donar respostes integrals als reptes d'un territori
 • Ajudes per a llibres de text, menjador i suport a adquisició material tecnològic
 • Escolarització equilibrada d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE)
3. Assignació de recursos als centres
 • Convocatòries d'oposicions per disminuir la proporció del professorat interí i donar estabilitat a les plantilles
 • Dotació als centres de recursos per a la millora de la qualitat educativa en funció de les necessitats, dels projectes educatius i de les característiques de l'entorn
 • Continuar amb la disminució progressiva de les ràtios i desdoblament a ESO (a partir de 15 alumnes) en les classes de la primera llengua estrangera
4. Formació del professorat
 • Formació inicial: millora del perfil dels estudiants de graus de mestre i del màster de formació del professorat
 • Actualització permanent: priorització de formació en centres, impulsant també el treball en xarxa
5. FP del s. XXI
 • Actualització de l'oferta formativa d'FP
 • Posada en valor de la FP: que sigui una porta cap al món universitari i cap al món laboral
 • Augment del nombre de titulats en FP, millorant orientació i evitant l'abandonament
6. Aprenentatge de llengües
 • Creació d'una mesa tècnica per al tractament del model lingüístic escolar de les Illes
 • Impuls d'aprenentatge de llengües estrangeres: formació gratuïta al professorat
 • Assessorament en l'elaboració del Projecte lingüístic de centre i supervisió de la seva aplicació
7. Participació de la comunitat educativa
 • Creació i participació de la Mesa de Pares i Mares, de diàleg permanent amb els directors, la Mesa sectorial d'educació, la Mesa de l'ensenyament concertat...
 • Comunicació i diàleg permanent amb les diferents entitats promotores del document Illes per un pacte
8. Innovació metodològica i didàctica
 • Jornades d'intercanvi entre els centres que han implementat projectes de formació-innovació
 • Millora de la connectivitat als centres i foment de l'ús d'eines tecnològiques
9. Suport i atenció a la diversitat
 • Incorporació de nous perfils professionals: auxiliars tècnics educatius, fisioterapeutes...
 • Potenciació del professor tècnic de serveis a la comunitat
 • Programes de qualificació inicial específics per a l'alumnat de necessitats educatives especials
10. Absentisme i abandonament escolar
 • Identificació primerenca de les barreres a l'aprenentatge i a la participació en el context escolar
 • Recollida d'informació sobre l'alumnat absentista i actuació coordinada amb altres administracions
 • Promoció de programes de formació reglada a distància i convocatòria de beques per afavorir el retorn a la formació
11. Avaluació del procés educatiu
 • Promoció de la cultura avaluativa: avaluació dels resultats a centres, dels centres, de la direcció, del professorat
 • Avaluació del sistema: elaborar informes diagnòstics i elaboració d'un sistema d'indicadors educatius de les Illes Balears
stats