Publicitat
Publicitat

ELS PORTS, LES PORTES DE LES ILLES

Gestionar els residus i la contaminació de la mar, missió dels ports illencs

Autoritat Portuària treballa per una política ambiental que gestioni de manera eficient i ecològica els recursos i la qualitat

L’Autoritat Portuària de les Balears està treballant aquests darrers anys per implantar una política ambiental als ports que gestiona: Palma, Eivissa, Maó, Alcúdia i la Savina. L’objectiu és que es respecti el medi ambient mitjançant la implantació de sistemes de gestió ambiental, la gestió eficient amb criteris ecològics dels recursos i la millora de la qualitat de l’aigua i l’aire dels ports. Des de 2014 es treballa en la implantació de la ISO 14.0001:2004, en procés encara al llarg de 2016. Ports de Balears ha invertit aquest darrer any un milió d’euros en actuacions ambientals i té una despesa en activitats i operacions en la matèria d’uns 250.000 euros.

La gestió correcta dels residus és una peça clau de qualsevol política ambiental, que ha de preveure la recollida, separació i el tractament de tots els materials, especialment els més contaminants.

L’activitat portuària genera molts residus: les reparacions i el manteniment d’embarcacions necessiten sovint productes tòxics, la navegació recreativa genera residus domèstics, les operacions habituals de navegació produeixen residus com olis de motor, bateries, hidrocarburs, etc.

Cada un d’aquests productes requereix un tractament diferenciat per prevenir la contaminació o recuperar i reciclar el màxim de materials. Per això cada port disposa de punts d’aportació de residus, on es dipositen per separat els olis de motor, les pintures, les bateries, els fluorescents i altres residus perillosos. Així mateix, els ports tenen contenidors i papereres per a la recollida selectiva de paper, envasos o vidre, i sistemes d’extracció i recollida de les aigües de sentina.

Les concessionàries

La separació l’han de realitzar els treballadors dels ports, els usuaris i també és obligatòria per a les empreses concessionàries de ports esportius, serveis d’oci o de reparació i manteniment, que han de recollir de manera selectiva els residus sòlids, també els líquids i olis, i entregar-los a les empreses municipals i, en el cas dels residus perillosos o especials, a gestors de residus autoritzats per transportar-los i tractar-los.

És important destacar que l’Autoritat Portuària de Balears inclou a les clàusules dels concursos per a concessions i prestacions de serveis l’obligació que les empreses adjudicatàries disposin de certificacions ambientals i apliquin sistemes de gestió ambiental en les seves activitats. Es preveuen fins i tot bonificacions de taxes portuàries pel compliment de les condicions ambientals.

Prevenció

A banda de la gestió dels residus que es produeixen durant les activitats habituals dels ports, les diverses instal·lacions de feina i d’amarrament han de tenir també barreres antivessament, que s’utilitzen de manera preventiva en les maniobres de càrrega i descàrrega d’olis i combustibles i, com en cas d’abocaments accidentals, per evitar la dispersió dels contaminants i permetre una ràpida actuació de contenció.

Així mateix, els varadors han de tenir xarxa de drenatge i dipòsits de decantació. L’objectiu de totes aquestes mesures és evitar qualsevol abocament de residus sòlids o líquids a les aigües del port.

Els residus dels vaixells

Ens hem referit fins ara bàsicament als residus produïts en les activitats portuàries que es generen a terra, però els ports també han d’estar preparats per tractar les deixalles generades per les embarcacions que hi arriben.

La gestió dels residus dels grans vaixells està regulada pel conveni MARPOL, el Conveni Internacional per prevenir la contaminació pels bucs. L’objectiu d’aquest acord és evitar els abocaments a la mar i als oceans arreu del món a causa del funcionament habitual dels vaixells, les operacions de neteja o reparacions i els accidents, tant durant la navegació com en l’estada als ports. Actualment, 119 països han subscrit el conveni, fet que els obliga a aplicar una sèrie de mesures als vaixells que duen la seva bandera i a tenir les instal·lacions portuàries preparades per a la descàrrega i transport dels residus dels vaixells que hi atraquen.

La recollida de residus inclosos en el conveni MARPOL és la principal despesa ambiental per a l’activitat portuària. Aquests darrers anys s’ha produït un important increment dels residus aportats pels creuers, especialment al port de Palma. Per això, l’Autoritat Portuària ha implantat un sistema de control i seguiment dels residus que descarreguen els vaixells. Tenen l’obligació de lliurar-los per separat a empreses autoritzades que recullen els olis, les pintures i d’altres productes, que són retirats amb cura per no produir vessaments i transportats per ser tractats.

Als cinc ports de l’APB es recullen anualment més d’onze milions de litres de residus oliosos (l’any 2012 eren uns sis milions i mig). Pel que fa a les aigües residuals procedents d’embarcacions, s’ha passat de 760.000 litres l’any 2012 al milió de litres. Els residus sòlids, molt vinculats als creuers, han passat dels 17.249 l’any 2012 a gairebé 25.000 en l’actualitat.

Formació i vigilància

Per implantar aquests sistemes de gestió, s’han duit a terme diverses activitats de formació, tant per al personal propi dels ports com per al de les empreses concessionàries; també s’han editat guies de bones pràctiques i altres publicacions divulgatives per sensibilitzar els treballadors i els usuaris dels ports de la importància de la gestió.

El compliment de les mesures exigides per la llei i pels sistemes de gestió ambiental requereix, així mateix, una tasca important de seguiment i control per part de l’Autoritat Portuària. Per aquest motiu, una de les funcions de la vigilància ambiental de la policia portuària és comprovar si els concessionaris i prestadors de serveis compleixen amb els requisits de la normativa de residus que s’aplica a cada activitat. En el cas del conveni MARPOL, s’han de supervisar també totes les maniobres de descàrrega i transport, i dur un control estricte dels residus recollits.

Gestió, recursos, formació, sensibilització i vigilància són elements clau per implantar un sistema de gestió ambiental que sigui efectiu per millorar el medi dels ports i per reduir l’impacte de les seves activitats a l’entorn fràgil i valuós on s’ubiquen el ports de les Illes.

La gestió dels residus als ports de l’Autoritat Portuària de Balears, també en format audiovisual al web arabalears.cat

Com a complement d’aquest projecte divulgatiu sobre els ports de les Illes Balears, podreu trobar al web de l’ARA Balears el novè capítol de la sèrie: ‘Els ports, les portes de les Illes’, aquesta setmana sobre la gestió dels residus.

Etiquetes