Societat 15/01/2020

Els directors dels centres educatius, satisfets amb la proposta inicial de la Conselleria per endreçar les retallades

La Conselleria es compromet l'any que ve a recuperar el pressupost del 2019 i al llarg de la legislatura a retornar els doblers retallats dels estalvis

Maria Fuster
4 min
Reunió dels Directors de centre i dels responsables de la conselleria d'Educació per tractar sobre les retallades dels romanents

PalmaLa reunió dels representants de directors de centres de Primària, de Secundària i d'adults per tractar el tema de la retallada d'1,8 milions d'euros procedent del romanent ha estat fructífera, segons han explicat els portaveus de les associacions educatives. El conseller Martí March ha reconegut que "hi ha hagut un problema de comunicació i no tenim cap problema a dir que les coses es podien fer d'una altra manera". March es compromet l'any que ve a recuperar el pressupost del 2019 i al llarg de la legislatura a retornar els doblers retallats dels estalvis.

March, però, assegura que es tracta d'un inici d'acord. "És una proposta oberta, inicial, que volem que es pugui ampliar. Hem posat unes bases per retornar la confiança entre l'Administració i els directors, que era clau. I entre tots per cercar una solució". La Conselleria traslladarà el mateix full de ruta a les FAPA, que es reuniran demà.

El representant de centres de Secundària de Menorca, Miquel Àngel Casesnoves, de l'associació Adesme, ha assegurat que "ha estat una reunió profitosa. És un punt de partida, no d'arribada". Casesnoves ha celebrat que la proposta inclogui que l'any 2021 els centres disposaran dels pressupostos del 19 i que "es recuperaran les quantitats que s'han perdut enguany". El representant dels directors de Primària d'Eivissa (ADIPE), Jose Luis Casillas, també s'ha mostrat satisfet. "Veim voluntat de millorar la situació, i d'aclarir coses que no estaven gaire clares". Francisca Muñoz, representant dels directors dels centres d'adults (ADAIB) també ha avaluat com a molt positiva la reunió. "Hem arribat inquiets i sortim de la reunió més tranquils, perquè s'està cercant un consens amb una proposta coherent", ha dit.

El full de ruta presentat per la Conselleria als directors de Primària, Secundària i d'adults aquest dimecres i que es traslladaran també demà divendres a les FAPA pretenen millorar la gestió del romanent dels centres. En el termini d'un mes es crearà un grup de treball amb representants de l'administració, de la direcció dels centres i de les FAPA amb la finalitat de dissenyar la modificació de les instruccions de gestió econòmica dels centres en el marc de l'actual normativa i proposar les modificacions de les normatives en règim de gestió econòmica dels centres.

El conseller March ha assegurat que es mirarà de fer les modificacions oportunes, així com dissenyar les fórmules que siguin més adients adaptades a les diferents realitats dels centres. També es preveu modificar el decret de règim econòmic dels centres públics per dotar-los amb major autonomia de gestió econòmica, comptat amb les opinions dels equips directius i de les Federacions d'Associacions de Pares i Mares.

Propostes a curt termini

Els punts que ha posat damunt la taula la Conselleria per arribar treballar a curt termini són els següents:

El romanent corresponent a fons no finalistes o a fons finalistes de programes propis de la Conselleria que podran mantenir els centres educatius a dia 31 de desembre de cada exercici pressupostari no podrà superar el 110% de l’assignació pressupostària anual per a despeses de funcionament.

Els centres educatius podran disposar d’un romanent superior en finalitzar un exercici pressupostari determinat si justifiquen que tenen previst destinar-lo a inversions o a millores del centre o a reduir les aportacions de les famílies en l’exercici immediatament posterior.

Es retornaran en un màxim de tres anys les quantitats retingudes en el pressupost del 2020, als centres que compleixin les condicions establertes en els dos punts anteriors.

Durant els mesos de febrer, març i abril del 2020 es revisarà conjuntament amb els equips directius dels centres la situació dels que tinguin un romanent més elevat, per tal de consensuar les mesures a adoptar.

Si hi ha algun centre que durant l’any 2020 es trobi amb dificultats per al seu funcionament ordinari o necessiti una quantitat superior al romanent que disposa per enllestir projectes prevists, podrà veure incrementada la seva dotació a partir de la revisió conjunta entre la direcció del centre i la Conselleria per consensuar aquesta dotació addicional.

S’habilitarà el sistema mitjançant el qual els centres podran destinar a despeses de funcionament ordinari, a compra de material didàctic o a inversions els romanents provinents de programes específics propis de la Conselleria.

La Conselleria dotarà un fons de contingència anual per respondre a necessitats sobrevingudes dels centres per emprendre projectes, tasques de manteniment o dotació de material didàctic.

Es diferenciarà en la comptabilitat l’origen dels romanents per tal de facilitar que els provinents de l’aportació de les famílies puguin implicar la disminució de les seves aportacions en el futur.

La Conselleria incrementarà les accions formatives sobre gestió econòmica adreçades a membres d’equips directius i se’ls facilitarà assessorament per tal de millorar la gestió econòmica del centre.

Es preveu que el 2021 es recuperi la partida global de l’any 2019 per a les despeses de funcionament dels centres.

Propostes a mitjà termini

Es modificarà el decret de règim econòmic dels centres públics per dotar-los amb una major autonomia de gestió econòmica, comptant amb l’opinió dels equips directius i de les Federacions d’Associacions de Pares i Mares.

S’analitzarà la possibilitat de dur a terme la subscripció d’acords marc per part de la Conselleria per tal de facilitar la gestió dels centres, per exemple, per adquirir chromebooks, tauletes o altres equipaments materials.

stats