Balears 14/08/2014

Els directors al·leguen que, segons la llei, una directora general és "incompetent" per aprovar els projectes TIL dels centres

Avui han presentat recurs d'alçada contra la resolució que, a més, segons ells, torna a crear inseguretat jurídica"

B.p.
2 min

PalmaL'Associació de Directors d'Ensenyament Secundari de Mallorca ha presentant aquest matí un recurs d'alçada contra la resolució d'Isabel Cerda, directora general d'Ordenació educativa, segons la qual quedaven aprovats per decret tots els projectes TIL que els claustres havien rebutjat.

En el recurs recorden que "el Decret 15/2013, de 19 d'abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears estableix a l'article 19 el procediment d'elaboració i aprovació sense que cap de les seves disposicions atorgui a la directora general signant de la Resolució la competència d'aprovar els projectes".

Esmenten, així mateix que "l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears també regula a l'article 6.3 el procediment d'elaboració i aprovació –per cert no exactament igual com estableix la norma de rang superior que és el decret– sense que tampoc cap de les seves disposicions atorgui a la directora general signant de la Resolució la competència d'aprovar els projectes".

En vista de la qual cosa, ADESMA considera que "la directora general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional és incompetent per regular l'aprovació de facto del que correspon al claustre o a la direcció del centre en el marc de la seva autonomia", establerta per les lleis educatives de superior rang.

Incoherència

ADESMA, a més, raona que "el títol de la Resolució contradiu el text del seu articulat ja que en el títol es refereix a tots els centres que no disposen d'un projecte aprovat i en els antecedents cita totes les situacions, mentre que l'articulat només es refereix als centres en els quals el projecte s'adapta a la normativa segons l'informe d'inspecció, que per cert són una minoria. Per altra banda, la formulació de la resolució amb la utilització de la paraula "informar" no té caràcter resolutori ni aplicable".

Per això, consideren que "crea, una vegada més en tot el procés dels projectes de tractament integrat de llengües, inseguretat jurídica per la diferència entre el títol i el que expressen els antecedents i el que finalment es redacta a l'articulat".

En conclusió demanen que "s'anul·li i, per tant, es revoqui i es deixi sense efecte la Resolució de la directora general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de 28 de juliol de 2014 per la qual s'estableixen les mesures que han d'aplicar els centres docents públics de les Illes Balears que no disposen d'un projecte de tractament integrat de llengües aprovat mentre es tramita el present recurs d'alçada, per concórrer causes de nul·litat radical en la referida resolució".

stats