URBANISME

El Govern, condemnat a pagar 19 milions per una desclassificació de sòl a Andratx

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ha dictat una sentència en què estima el recurs interposat per l’entitat S’Illeta Camp de Mar SL contra la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i condemna el Govern a pagar a aquesta entitat 19,2 milions d’euros més els interessos legals des de la presentació de la reclamació davant la Comunitat Autònoma.

S’Illeta Camp de Mar interposà un recurs després de la presumpta desestimació, per efectes del silenci, d’una reclamació patrimonial que presentà el 2009 davant la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori en la qual demanava que se l’indemnitzàs pels danys i perjudicis ocasionats per efectes de l’entrada en vigor de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, que va suposar la desclassificació del sòl urbanitzable a sòl rústic protegit com a Àrea d’Especial Interès (ANEI) que afectava uns terrenys de la Urbanització Biniorella a Andratx, propietat de S’Illeta Camp de Mar. L’entitat mercantil demandant va reclamar per aquest concepte, tant a la seu administrativa com en demanda, la quantitat, principalment, de 25,5 milions d’euros i, subsidiàriament, de 19,2 milions d’euros, quantitats obtingudes per la valoració del terreny efectuada per un advocat. El tribunal apunta en la sentència que aquesta modificació i ampliació del sòl rústic protegit tant a Mallorca com a Eivissa significa la possibilitat de futurs reconeixements de responsabilitat patrimonial plantejats pels propietaris afectats per aquesta desclassificació i estima la petició subsidiària de la demanda. La sentència no és ferma i es pot recórrer mitjançant recurs de cassació.

EDICIÓ PAPER 16/01/2021

Consultar aquesta edició en PDF