Societat 28/05/2024

Les obres d'ampliació de les escoles concertades també seran prioritàries per al Govern

La declaració d'inversió d'interès autonòmic iguala la urgència d'aquests centres a la dels públics

2 min
La façana del col·legi de Sant Francesc.

PalmaLa publicació del Decret de simplificació administrativa comporta canvis en el funcionament educatiu de les Balears. El Govern podrà declarar inversions d’interès autonòmic i, per tant, prioritzar i impulsar les actuacions de millora o ampliació dels centres educatius concertats, com ja fa amb els públics que ho necessitin. La declaració d’interès autonòmic implica un impuls preferent i ràpid en els diferents tràmits administratius davant qualsevol administració de les Balears. Cal recordar que, fins ara, segons confirmen fonts autoritzades, aquesta figura només s’emprava per donar un impuls a intervencions en centres públics “per raons de servei públic i perquè la concertada no deixa de ser una empresa privada”. La declaració s'empra en el cas d'intervencions que són urgents o que duen molts anys de retard en la seva execució.

  •  Què comporta aquest canvi?

-      Els terrenys on s'acordi la ubicació dels equipaments s'han de qualificar automàticament com a sistema general d'equipament d'ús educatiu a sòl urbà o urbanitzable.

-      Les determinacions urbanístiques (...) no han de dependre del desenvolupament territorial o urbanístic previ ni dels instruments de gestió. A més, han de ser efectives immediatament, sens perjudici de donar compliment a les normatives d'accessibilitat, seguretat i activitats, a més de respectar les normes d'aplicació directa.

-       L'ajuntament ha d'incorporar al seu planejament, quan es dugui a terme una revisió o una modificació, la regularització urbanística de l'equipament educatiu, sens perjudici de la seva efectivitat immediata.

-      Correspon a l'ajuntament on s'ubiqui dictar els actes d'intervenció administrativa, inspecció, control i sanció, d'acord amb el que regula la Llei d'urbanisme de les Illes Balears.

Per declarar una millora o ampliació d'un centre existent com a inversió d'interès autonòmic, el Consell de Govern "ha d'identificar la promotora i el centre per al qual ho sol·licita, les raons d'interès públic que ho justifiquen, els terrenys on s'ubica o s'ha d'ubicar amb indicació de la referència cadastral i la titularitat. S'ha de determinar l'ús educatiu a donar a l'equipament i assenyalar el sistema general d'equipament al sòl urbà o urbanitzable al qual s'adscriu o, si és el cas, informar de la qualificació urbanística dels terrenys on se situa l'equipament, si aquest ja existeix", diu el Decret.

stats