Societat 27/07/2023

El GOB recorre contra la llicència d'obra de reconstrucció de l'hotel Formentor

Incompleix diversos preceptes del planejament urbanístic vigent, segons els ecologistes

ARA Balears
2 min
220922   Hotel Formentor, Formentor   IV02

PalmaEl GOB ha interposat un recurs contra la llicència d'obra de reconstrucció de l'hotel Formentor. L'organització considera que la llicència concedida és nul·la de ple dret i per això ha presentat un recurs de reposició potestatiu contra el Decret de batlia de dia 9 de juny de 2023 de concessió d'aquesta llicència urbanística, sol·licitant-ne l'anul·lació.

Des del GOB consideren que la concessió de la llicència esmentada incompleix diversos preceptes del planejament urbanístic vigent al sòl urbà de Formentor, el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de 1990, i altres preceptes legals, i per això han decidit interposar aquest recurs de reposició contra el decret de batlia.

Segons l'organització ecologista, els terrenys on es concedeix la llicència d'obra nova no poden disposar de les condicions de solar edificable per manca de desenvolupament del planejament urbanístic vigent, segons preveu l'article 25 de la Llei d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB). A més a més, en el cas de Formentor tan sols hi ha les determinacions del PGOU 1990, però no hi ha constància oficial –tal com explica el GOB– que s'hagi aprovat cap pla parcial o pla especial ni projecte d'urbanització.

Els ecologistes esgrimeixen que atesa la manca de desenvolupament del planejament urbanístic al polígon únic de Formentor, cap dels terrenys del polígon pot tenir les condicions de solar edificable i, en conseqüència, no es poden concedir llicències urbanístiques d'obra nova o construccions de nova planta com, en aquest cas, de l'hotel Formentor, on la concessió de la llicència ho és després de la demolició total de l'edificació anteriorment existent, havent-se ja executat il·legalment el 100% dels fonaments i el 70% de l'estructura, cosa que ha suposat el 21,13% del cost total de la reconstrucció sol·licitada segons els informes tècnics.

Per altra banda, el GOB considera que es produeix un incompliment de l'article 25.1 de la Llei Urbanística de les Illes Balears. Aquest estableix que només poden tenir la consideració de solar, entre altres requisits, els terrenys classificats com a urbans que "no hagin estat inclosos en un àmbit subjecte a actuacions urbanístiques pendents de desenvolupament". Segons relaten, ja ha quedat acreditat, pels informes de l'arquitecte municipal i de l'informe jurídic, que els terrenys on s'ha concedit la llicència de reconstrucció de l'hotel Formentor (que és d'obra nova) estan subjectes a l'aplicació del Decret autonòmic 38/1987, de 4 de juny, de recepció d'urbanitzacions.

Així mateix, el GOB també diu que no existeix cap estudi de detall, que la parcel·la on està l'edificació presenta irregularitats formals, que no s'han fet les cessions obligatòries de terrenys a l'Ajuntament previstes en el PGOU/1990 i que no es pot donar una llicència d'obra nova en una parcel·la amb edificis il·legals. Amb relació a aquest darrer punt, diuen que en els terrenys on s'ha concedit la llicència hi ha, des de fa dècades, diversos edificis, almanco quatre, de tipologia habitatge unifamiliar aïllat que es varen construir sense la preceptiva llicència d'obres.

Des del GOB recorden que el 19 de juny se'ls va notificar la resolució de batlia en la qual s'acordava concedir la llicència d'obra de reconstrucció de l'hotel sol·licitada amb la simultània autorització de les modificacions de distribució anterior i legalització de les obres fetes fins llavors. En resposta, ara presenten el recurs.

stats