Societat 20/04/2024

Les escoles poden presentar-se al Pla de segregació lingüística sense l'acord previ del claustre

D'aquesta manera, hi podria haver centres públics que hi siguin admesos i que després no hi puguin participar perquè l'equip docent ho rebutgi

4 min
El conseller d'Educació, Antoni Vera, compareix a la comissió d'Educació del Parlament.

PalmaLa resolució definitiva que dona forma al Pla pilot de segregació lingüística ja és una realitat i arriba amb novetats respecte de l'esborrany inicial. A partir d'aquests dilluns les escoles de Primària tindran 30 dies naturals per adherir-s'hi. A l'esborrany constava que els centres públics interessats a participar-hi, tant de Primària com de Secundària, havien de lliurar ja des del primer moment documents clau com l'acord del claustre i del consell escolar, dos requisits sense els quals no poden participar-hi, segons ha explicat Educació en diverses ocasions. Ara bé, en la versió definitiva es reformula el procediment i inicialment només hauran d'entregar la sol·licitud de participació i un projecte per justificar l'oportunitat que els suposa participar en el pla.

No serà fins que els centres interessats ja hi hagin estat admesos i solucionat els errors burocràtics que hauran de presentar els certificats d'aprovació del claustre i del consell escolar. Per tant, hi podria haver centres públics que se sumin al pla perquè així ho decideixi, per exemple, l'equip directiu, se'ls admeti i després no puguin participar-hi pel desacord de l'equip docent o del consell escolar. Serà també en aquest moment quan tots els centres, tant públics com concertats, lliuraran la relació definitiva dels alumnes que hi participin, amb indicació de l'opció lingüística dels pares. Durant el primer trimestre del curs en què es comenci a aplicar el pla, els centres hauran d'aportar el certificat que acrediti que s'ha duit a terme la revisió del Projecte Educatiu del Centre (PEC) i del Projecte lingüístic.

Documentació inicial

En el moment de demanar participar en el pla tots els centres hauran de lliurar:

• La sol·licitud de participació

• El projecte en què es justifiqui l'oportunitat de participació en el pla que ha d'incloure:

  1. La situació del context sociolingüístic del centre i l'anàlisi de la competència lingüística dels alumnes, a més de les necessitats que se'n desprenen.
  2. La relació de les àrees o matèries de cada nivell en què es vol aplicar el pla, amb indicació de la llengua d'impartició de cadascuna i la proposta de les matèries que, d'acord amb el pla, s'han d'impartir en les dues llengües oficials.
  3. L'estimació del nombre d'alumnes participants per nivells.
  4. Les estratègies metodològiques i organitzatives necessàries per implementar-lo, amb inclusió de les mesures d'atenció a la diversitat.
  5. La justificació de la idoneïtat de les instal·lacions.
  6. La previsió de recursos materials i humans que seran necessaris per implementar-lo.
  7. La proposta de modificació dels documents del Projecte Educatiu de Centre.
  8. El procediment de revisió sistemàtica i periòdica del pla.

Poca menció a l'escola concertada

La documentació que ha d'aportar l'escola concertada difereix de la que ha d'aportar la pública en una qüestió determinant. A l'esborrany es deia que els concertats havien d'aportar "certificat en què consti l'aprovació del claustre dels aspectes educatius de la proposta". A la versió definitiva aquesta menció desapareix. I és que, segons ha assenyalat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en diverses ocasions, la decisió de participar en el pla dels centres concertats queda en mans de la titularitat, que només n'ha d'informar el claustre. Per altra banda, també s'havia dit, i publicat als mitjans, que la decisió dels centres públics queda en mans dels equips directius, que només ho han de dur a claustre si ho consideren oportú. A la resolució definitiva no consten ni la menció a l'autoritat de les titularitats ni dels equips directius.

Procediment de selecció

La comissió la integren el secretari autonòmic de Desenvolupament, la directora general de Planificació i Gestió Educatives, el director general de Personal Docent i Centres Concertats, la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa, el cap del Departament d'Inspecció, la cap de servei de Normalització Lingüística i Participació adscrita a la Direcció General de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa.

La Comissió de Selecció trametrà al Departament d'Inspecció Educativa (DIE) les sol·licituds i els projectes presentats pels centres perquè els revisi i en comprovi la idoneïtat. Posteriorment, el cap del DIE trametrà a la Comissió de Selecció les conclusions d'aquesta revisió. A partir de les conclusions del DIE, la Comissió de Selecció valorarà els projectes presentats i formularà la proposta de centres admesos i exclosos. La llista provisional de participants admesos i exclosos amb el motiu d'exclusió es publicarà a la web de la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives. Es disposarà d'un termini de tres dies hàbils per formular-hi al·legacions. Una vegada valorades les al·legacions, es publicarà la llista definitiva de participants admesos i exclosos mitjançant una resolució del conseller que es publicarà en el BOIB.

La comissió tindrà en compte els requisits que han de complir els centres, que són:

• Idoneïtat de les instal·lacions. Disposar dels espais necessaris per garantir les finalitats del pla.

• Adequació de les mesures organitzatives i metodològiques. Tots els alumnes del grup han de seguir la mateixa seqüenciació del currículum i compartir les situacions d'aprenentatge. Només es diferenciarà per la llengua d'impartició.

• Nombre mínim d'alumnes participants en el centre. Serà un mínim del 20% de l'alumnat matriculat al grup/grups de cada nivell i etapa. Si es tracta d'un grup reduït, hi ha d'haver un mínim de cinc alumnes.

Cal tenir present que, si bé hi ha uns requisits que s'han aclarit respecte dels esborranys previs, no hi consten, de moment, els barems que s'empraran per decidir si un centre és apte o no. La presència de barems d'acceptació o exclusió, en convocatòries públiques, és habitual per possibilitar un procés garantista.

Consulta la resolució definitiva del Pla de segregació:

Resolució definitiva del Pla de segregació.
stats