Societat 14/03/2023

Les 13 claus de l'acord marc entre Educació i els sindicats

El document incorpora reivindicacions sindicals com la reducció de ràtios a les aules, la instauració de la carrera professional docent o les baixes retribuïdes

3 min
Mesa Sectorial d'Educació

PalmaLa Conselleria d'Educació i els sindicats docents representats a la Mesa Sectorial -STEI, ANPE, UOB, CCOO i UGT- han arribat finalment a un enteniment per tal d'aprovar el nou acord marc educatiu, que tindrà una vigència de quatre anys des de la seva signatura, entre el 2023 i el 2027. El document incorpora mesures com la posada en marxa de la carrera professional docent a partir de dos complements, un de consolidable i un altre de no consolidable. Els professors de Secundària assoliran les 18 hores lectives, mentre que els docents d'Infantil i Primària les 23 hores de docència directa. A més a més, es procedirà a una reducció progressiva de les ràtios d'alumnes per aula. D'aquesta manera, es dona resposta a bona part de les demandes dels representants sindicals. Per garantir-ne el compliment, es crearà una comissió de seguiment, que es reunirà dues vegades a l'any.

L'acord marc inclou 36 punts, enfront dels 23 que tenia la proposta inicial del Govern. Aquest fet es deu a les diferents modificacions que s'han anat realitzant en el decurs de les negociacions per facilitar l'entesa entre les parts. El document acordat està format per 11 pàgines, en les quals en primer terme la Conselleria d'Educació fa esment a totes les mesures que s'han pres en les darreres dues legislatures per tal de millorar les condicions laborals dels docents. Entre elles, la derogació del TIL, la percepció dels sexennis per a tots els docents, tant funcionaris com interins, així com la creació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Pel que fa a les mesures que han possibilitat l'entesa definitiva entre el Govern i els sindicats, destaquen les següents:

1.

Implantació de la carrera professional

Es desenvoluparà la carrera professional docent compatible amb els sexennis, amb una part consolidable i una altra de no consolidable. El complement de carrera professional s’aplicarà de la manera següent:

Complement de carrera professional per trams:

  • Primer tram: 600 €/any per al professorat amb 6 anys o més d’antiguitat, amb avaluació favorable vinculada als ítems que s’estableixin.
  • Segon tram: 960 €/any per al professorat amb 12 anys o més d’antiguitat, amb avaluació favorable vinculada als ítems que s’estableixin.
  • Tercer tram: 1.440 €/any per al professorat amb 18 anys o més d’antiguitat, amb avaluació favorable vinculada als ítems que s’estableixin.

Complement de carrera professional no consolidable i excloent entre si:

  • Complement de nivell 2: 480 €/any. Afecta els docents de centres de menys de 16 unitats que facin determinades funcions vinculades amb l’avaluació de la tasca professional.
  • Complement de nivell 1: 720 €/any per als docents de centres de 16 o més unitats que facin determinades funcions.
  • Complement equip directiu: augment del 30 per cent del complement de director i del 50 per cent del complement de cap d’estudis, secretari i cap d’estudis adjunt vinculat a la presentació de projecte, a la selecció, i també a una avaluació positiva per a la renovació. Aquest mesura s’aplicarà amb efectes des de l’1 de setembre de 2024.
2.

Convocatòria anual d'oposicions fins al 2027

Convocatòria anual de concurs-oposició durant els anys 2023, 2024, 2025, 2026 i 2027, amb l’objectiu d’estabilitzar les plantilles i assolir la fita d’un màxim del 8 per cent d’interinitats.

3.

Reducció d'hores lectives de Secundària

Assoliment, en el termini màxim de dos cursos, de les 18 hores lectives per als docents de Secundària.

4.

Reducció d'hores lectives de Primària

Assoliment en el curs 2024-2025 de les 23 hores de docència directa per als mestres d’Infantil i Primària.

5.

Baixada de les ràtios a les aules

Reducció de les ràtios en el termini de quatre anys,  amb l’objectiu d’assolir els 20 alumnes/grup a Primària, els 24 alumnes/grup a ESO i 28 alumnes/grup a Batxillerat. Si per raons d’espai no és possible reduir les ràtios en aquests valors, la Conselleria dotarà els centres de professorat addicional.

6.

Llicències per estudis

Es restabliran les llicències per estudis a partir del curs 2023-2024, tant retribuïdes com no retribuïdes, per tal d’estimular la formació i la recerca educativa.

7.

Reduccions horàries

S’establiran mecanismes organitzatius per possibilitar la reducció d’hores al personal interí major de 55 anys, en igualtat de condicions amb els funcionaris de carrera.

8.

Revisió de malalties professionals

Es crearà un grup de treball durant el curs 2023-2024 per revisar el catàleg de malalties professionals.

9.

Baixes sense penalització

Eliminació de la penalització retributiva per les absències per malaltia i accident que derivin, o no, en una baixa de menys de cinc dies. Aquesta mesura s’aplicarà a partir del curs 2023-2024.

10.

Promoció del català

Es negociarà en el marc de la Mesa Sectorial un pla de xoc per promoure un major ús del català als centres educatius. Per facilitar-ne el desenvolupament, es crearà un servei específic de normalització lingüística en l’àmbit educatiu que gestioni l’execució de les mesures que s'acordin.

11.

Protocol contra les agressions

Es negociarà, en el termini d’un any des de la signatura de l'acord marc, un protocol per fer front a les agressions als docents.

12.

Cooperació per implementar la LOMLOE

La Conselleria d’Educació i Formació Professional es compromet a treballar amb els centres educatius per afavorir la implementació de la LOMLOE, simplificar el procediment d’avaluació i millorar la informació a les famílies.

13.

Complements compatibles

Se suprimeix, a partir curs 2023-2024, la incompatibilitat en la percepció del complement de tutoria i del complement de cap de departament.

stats