Economia 27/03/2023

La Sindicatura de Comptes adverteix que l'IB-Salut ha validat contractes "irregulars" per 154 milions

L'entitat no qüestiona els fets, sinó la periodicitat, ja que l'actuació està prevista a la llei, però només de manera excepcional

2 min
Son Espases en una imatge d'arxiu.

PalmaL'Informe del Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que elabora anualment la Sindicatura de Comptes ha conclòs que el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) ha incorregut en "incompliments significatius" de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics durant l'exercici 2020.

En concret, l'informe assenyala que l'Administració "recorre sistemàticament al procediment de revisió d'ofici per declarar la nul·litat o la inexistència jurídica del contracte dels expedients de despesa que han donat lloc a la contractació irregular". És a dir, que s'han validat contractacions que no reunien les condicions legals.

Aquesta validació és una actuació prevista a la llei, i, per tant, l'informe no la qüestiona com a tal, sinó que en critica la periodicitat. En concret, la Sindicatura qüestiona que s'hagin revisat d'ofici contractes irregulars per "esmenar sistemàticament les deficiències, en alguns casos estructurals, de gestió" i recalca que s'han aprovat expedients de revisió d'ofici per un import total de 157 milions d'euros.

"La revisió d'ofici és un mitjà excepcional i, com a tal, s'ha d'interpretar restrictivament i no pot ser utilitzat de manera ordinària per satisfer les necessitats de l'Administració, atès que les prestacions contractades de manera irregular són recurrents en el temps"

Per això, recomanen a l'IB-Salut, entre d'altres, que adopti les "mesures necessàries per garantir que la contractació s’ajusta a les previsions legalment establertes, especialment a l’obligació d’existència de crèdit adequat i suficient, amb la finalitat de pal·liar els procediments de revisió d’ofici".

A més, destaquen que "no totes les despeses relacionades amb la gestió de la pandèmia provocada per la covid-19, ni els crèdits generats per poder-hi fer front, han estat registrats en el programa", per la qual cosa és "impossible fer un càlcul acurat de la despesa total en què ha incorregut el Servei de Salut per aquest concepte". L'aclariment de la Sindicatura respon al fet que l'IB-Salut justifica aquesta actuació, en la seva memòria anual de compte, per les necessitats addicionals derivades de la pandèmia.

Altres deficiències

A més d'aquesta, també s'han detectat altres irregularitats. La Sindicatura alerta que el Servei de Salut ha incomplert la ràtio relativa al període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa vigent, alhora que també hi ha altres deficiències en les despeses de personal.

En concret, el complement Festiu Especial COVID-19, pels dies 9, 10 i 13 d'abril de 2020, que no compta amb la ratificació prèvia, expressa i formal del Consell de Govern, per un import total d'1,4 milions d'euros; la productivitat variable per coordinacions (55 perceptors, per un import total de 200.000 euros), i retribucions per excés de jornada (26 perceptors per un import total de 31.000 euros).

stats