Balears 03/10/2014

Miquel Deyà, nou director general d'Educació, Universitat i Recerca

Toni Vera assumeix la Direcció General de Cultura i Patrimoni Històric i Cultural

3 min

Núria Riera ha presentant avui la reestructuració de la Conselleria d'Educació, que converteix Miquel Deyà en l'home fort del departament. Deyà assumeix una Direcció General d'Educació, Universitat i Recerca, una mena de macrodirecció general que substituiria la Secretaria Autonòmica de Guillem Estarellas.

Toni Vera passa a ser director general de Cultura i Patrimoni Històric i Cultural. L'Institut d'Estudis Baleàrics desapareix i les seves funcions són assumides per aquesta direcció general.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats disposarà d'una nova estructura orgànica bàsica, recollida en la modificació del Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la CAIB.

La nova estructura és la següent:

Secretaria General, Direcció General d'Educació, Personal Docent, Universitat i Recerca, Direcció General de Planificació i Infraestructures Educatives, Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, i Direcció General de Cultura i Patrimoni Històric i Cultural.

Les persones que dirigiran aquestes àrees, i que han estat proposades per la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, M. Núria Riera, són: Secretaria General, Bartomeu Alcover Vidal; Direcció General d'Educació, Personal, Universitat i Recerca, Miquel Josep Deyà Bauzà; Direcció General de Planificació i Infraestructures Educatives, Bartomeu Isern Lladó; Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, Isabel Cerdà Moragues; Direcció General de Cultura i Patrimoni Històric i Cultural, Toni Vera Alemany.

Les direccions generals exerceixen les seves competències en els àmbits materials següents:

  • Direcció General d'Educació, Personal Docent, Universitat i Recerca: coordina i controla la gestió dels òrgans directius amb competències en matèria educativa. A més de les funcions que li encomani el titular de la Conselleria, tindrà les atribucions següents: relació amb les administracions i comunitats educatives i coordinació amb la Secretaria General. Inspecció educativa i avaluació del sistema educatiu; ordenació i gestió del personal docent. Ordenació i gestió del sistema universitari; infraestructures universitàries; relacions amb la comunitat universitària. Recerca i transferència del coneixement. Coordinació, supervisió i aplicació dels projectes i programes educatius.Direcció General de Planificació i Infraestructures Educatives: coordinació general de les infraestructures i dels serveis educatius; planificació educativa; coordinació, règim orgànic i funcionament dels centres docents; centres concertats i privats; ensenyaments de règim especial, excepte els que condueixen a l'obtenció del títol equivalent a grau; servei d'escolarització; convalidació i gestió de títols acadèmics, i serveis complementaris de l'ensenyament. Tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional: impuls i foment de projectes d'innovació educativa; materials didàctics; formació permanent del professorat; atenció a la diversitat; formació professional i relacions del sistema educatiu amb l'empresa; educació de persones adultes; ordenació dels ensenyaments; ensenyament de llengües estrangeres; programes internacionals; educació a distància no universitària; promoció de les activitats juvenils, turisme juvenil i de temps lliure; participació i associacions juvenils.
  • Direcció General de Cultura i Patrimoni Històric i Cultural: difusió i foment de la cultura; promoció de la cultura balear a l'exterior; cultura popular; biblioteques, museus, arxius i equipaments culturals; patrimoni històric. Les competències relatives a l'ensenyament del català i la normalització lingüística en l'àmbit educatiu; la gestió dels cursos i de les proves lliures inclosos en el Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural i l'expedició dels certificats de notes i de capacitació inclosos en el Pla esmentat; la concessió de l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes, i l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana. La normalització de la llengua catalana; la promoció i defensa dels drets lingüístics; l'organització, la gestió i la certificació de les proves de coneixements de llengua catalana per a la població adulta fora de l'ensenyament reglat; els llibres i la propietat intel·lectual, i les exercides pel Centre de Publicacions de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Ensenyaments de règim especial que condueixen a l'obtenció del títol equivalent a grau.

stats