Balears 15/09/2013

Experts alerten que el TIL pot dur més fracàs

Catedràtics de la UIB creuen que no hi ha recursos per ensenyar anglès

Jaume Perelló
3 min
UN CURS INTERROMPUT  Els infants tornaren a escola divendres, però demà, dilluns, 
 Ja comença la vaga.

Palma. / 1. / 2. / 3. / 1. / 2. / 3.Moltes de les opinions entorn del nou decret de llengües han estat influïdes pel clima de crispació, mai vist, que viuen actualment les Illes Balears. Però el TIL també recull rebuig des de la serenor i l'anàlisi científica.

És el cas dels experts del món de la pedagogia consultats en aquesta ocasió, els quals alerten que encara que estiguessin a favor del TIL (i no n'és el cas), no hi ha recursos ni condicions òptimes per aplicar-lo ara mateix. I si s'aplica malament, just multiplicarà les taxes de fracàs escolar. Els experts responen: si el TIL surt endavant, com afectarà a la pràctica?

MARTÍ MARCH

"Les Illes no estan en disposició d'aplicar el TIL per falta de recursos"

A la societat del segle XXI l'única opció és el multilingüisme i no només com a resposta a la globalització, sinó com a necessitat econòmica, professional, social i cultural. I el sistema educatiu de les Illes, de fet, ja havia començat a treballar-hi des de feia anys. Cal millorar les competències lingüístiques, però de manera adequada, positiva i viable.

Així que la introducció de l'anglès com a tercera llengua i a nivell vehicular pot ser positiva si hi ha una sèrie de condicions, però cal tenir una visió realista, que implica pensar en la temporalització, en la capacitació del professorat i el respecte a l'autonomia dels centres. La vehiculació de l'ensenyament s'ha de fer amb el català com a llengua prioritària, i el castellà com a llengua de cultura i de comunicació que l'escola ha de contribuir a formalitzar. L'anglès o una altra tercera llengua no pot tenir el nivell de llengua vehicular com el català o el castellà.

El sistema educatiu no està en condicions d'aplicar el TIL i no només per manca de consens i acord, sinó, fonamentalment, per les condicions que aquesta implantació necessita: professorat perfectament capacitat que vagi més enllà del nivell B2; una metodologia contrastada; una progressivitat real, i no la del decret TIL (cal començar des d'Infantil i curs a curs arribar als altres nivells educatius). Així mateix, cal material adequat, auxiliars de conversa i unes ràtios baixes. Si no, els cops de decret sense la complicitat docent o són paper banyat o són propaganda populista.

La primera ja la tenim: la vaga. Les altres conseqüències poden suposar una baixada del nivell de les matèries cursades, un increment de repeticions i de fracàs escolar i pot implicar una disminució de l'equitat educativa, amb una polarització de resultats en funció del tipus d'alumnat, del tipus d' escola, de les característiques de les famílies, etc.

BERNAT SUREDA

"Els alumnes de menys nivell fracassaran i els professors es desanimaran"

És positiu que els sistemes educatius promoguin l'adquisició de competències en el màxim nombre possible de llengües. En el nostre context cultural i sociolingüístic, la llengua que ha d'articular l'ensenyament ha de ser el català. Si la introducció de l'anglès o d'una altra llengua estrangera es fes progressivament i sempre que es garantís un adequat nivell de coneixement d'aquesta llengua, no suposaria cap inconvenient fer alguna matèria en aquest idioma. Al mateix temps s'ha de tenir present que la llengua no s'ensenya exclusivament a l'escola: pel·lícules, programes de televisió, còmics, literatura, etc. fora de l'escola també són necessaris.

És absolutament precipitat aplicar aquest curs cap modificació en el model d'ensenyament de llengües. Per fer reformes educatives, aquestes s'han de planificar molt acuradament. És convenient començar amb un pla experimental, com s'ha fet amb altres reformes i com es fa a tots els països del nostre entorn cultural. El TIL que es vol aplicar és un despropòsit, però si es vol realment millorar el coneixement d'una tercera llengua el que s'ha de fer és encarregar a una comissió d'experts que, avaluant la realitat educativa actual, proposi millores per aconseguir aquests objectius i estableixi els calendaris d'aplicació corresponents. No és negatiu que puguin existir opinions diferents sobre els objectius de l'educació, però les distintes posicions ideològiques han de consensuar models que puguin aplicar-se.

La implantació del TIL com està dissenyat i en les actuals circumstàncies provocarà (de fet ja ho provoca) una distorsió greu del funcionament del sistema educatiu. Els centres escolars no tenen una informació clara sobre què han de fer, no existeixen equips de suport, no hi ha una planificació de futur ni cap previsió de com es resoldran els problemes que puguin sorgir, el professorat no està preparat.

A més a més, es vol aplicar en una situació de reducció de professorat de suport i d'increment de ràtios. Amb aquesta situació d'improvisació, la imposició del TIL provocarà serioses dificultats entre els alumnes que es concretaran en menys nivell de formació, increment de les dificultats d'aprenentatge, més fracàs escolar. Entre els professors, creixerà el desànim i disminuirà la motivació.

stats