Irreguleritats
Part Forana 10/03/2023

L'Ajuntament de Pollença compra Can Escarrintxo per mig milió, tot i tenir dos informes desfavorables

Secretaria i Intervenció qüestionen la fixació del preu, que és més elevada que la taxada pels tècnics, i alerten que el propietari és un funcionari municipal

2 min
L'antic camp de futbol de Can Escarrintxo, a Pollença.

PalmaL'Ajuntament de Pollença ha signat recentment la compra de l'antic camp de futbol Can Escarrintxo per més de mig milió d'euros, tot i els informes desfavorables signats per Secretaria i Intervenció l'any 2021, quan es posà en marxa la compra de l'immoble. Aquests dos departaments advertien que l'expedient i les condicions de la compra directa incompleixen la normativa, segons recullen els dos informes als quals ha tingut accés l'ARA Balears.

Els tècnics conclouen que la taxació de la parcel·la per fixar-ne el preu de compravenda no està correctament justificada: "Les valoracions, taxacions, informes tècnics i altres actuacions pericials han d'explicitar els paràmetres en què es fonamenten i analitzar en quins conceptes se sustenten amb la pertinent motivació suficient, a fi de contenir les exigències necessàries per constituir un element objectiu de control administratiu en el tràmit de determinació del preu de l'adquisició".

Un funcionari, el propietari

El mateix informe adverteix també que un funcionari municipal és el propietari del 70% de l'immoble adquirit per l'Ajuntament i per això "incorreria en un supòsit d'activitat prohibida (...) per estar incurs en causa de prohibició de contractar", tal com indica la Llei 53/1984 d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques (LIPAP).

En concret, des de Secretaria s'aferren a l'article 12.1 c), en què s'exposa que:

El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà exercir l'acompliment, per si mateix o per persona interposada, de càrrecs de tot ordre en empreses o societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector públic, sigui quina sigui la configuració jurídica d'aquelles.

Cal destacar que l'Ajuntament comprà l'immoble pel preu que oferí la propietat (550.000 euros), una suma més alta que la resultant de la taxació municipal, però ho justificà per la "necessitat del servei i la idoneïtat d'aquesta parcel·la concreta", tal com recull l'informe. La decisió fou qüestionada per Secretaria, que exposà: "El que no pot fer l'Administració és acceptar sense més ni pus el preu de venda ofert pel venedor en aplicació del principi de bona administració que ha de regir la gestió de béns i drets patrimonials".

A més, el departament oferí una solució: "Si el preu ofert per la propietat no s'adequa al dictamen (...) municipal, és de requerir al propietari perquè aporti el seu dictamen contradictori (...) i l'Administració podrà motivar una modificació de la taxació". Alhora, proposà la via de l'expropiació en cas que "no fos justificable de cap manera un valor superior a la taxació pericial municipal".

Amb tot, la conclusió d'ambdós informes és clara: "Pels motius exposats, s’emet informe de caràcter desfavorable", sentencien. Així mateix, des d'Intervenció es recorda que en el cas que el batle "resolgui en contra de l’informe d’intervenció, se'n donarà compte (...) al Tribunal de Comptes i, si escau, a l'òrgan de control extern de la comunitat autònoma".

Les reaccions

Davant aquesta situació, l'agrupació municipal Junts Avançam (oposició) considera que "s'ha de fer cas a les deficiències i fer les coses com marca la llei", segons ha explicat el portaveu, Miquel Àngel March. El partit comparteix la idea amb l'equip de govern de comprar aquest immoble, però lamenten que, "per culpa de les presses, s'hagi fet d'aquesta manera". March ha destacat que els informes d'Intervenció i Secretaria varen ser emesos el 2021, per la qual cosa "l'Ajuntament ha tingut temps suficient" per corregir les deficiències.

stats