Misc 26/03/2014

Grasis, president Bauzá

i
Sebastià Alzamora
2 min

Li vui donar ses grasis, president Bauzá, per haver xerrat clar d’una vegada per totes. I no a qualsevol puesto, sinós a n’es Parlament de Balears, que és sa comunidat autònoma que vostè diu que representa. Vostè, ahir que és fresc, va amollar això dins s’hemisiclo: “Educació pública, de qualitat i en català no és el nostre model”. Ho va dir aixuxí i tota sa seva bancalada el va umplir d’aplausos. No n’hi ha per menos. A la fi tenim un president que no titubea a s’hora de defensar lo nostro, davant de sa intolerable invasió catalanista. Com vostè i es seu partit vociferen, aquí no hem tengut mai res que voure amb sos catalans, mala gent que mos volen robar ses isles. Aquí xerram mallorquí des des temps des talaiots, i tots sabem (com deia es seu exconseier de Turisme Carlos Delgado, aquell que se va retratar amb uns coions de ciervo damunt es cap) que el rei en Jaume, en realidat, era aragonès i per tant devia xerrar castellà, o bable, o Déu sap què.

Però anem a lo que de veres mos interessa, que és s’educació. Vostè, s’educació, com va afirmar ahir mateix en seu parlamentària, no la vol pública, ni de calidat, ni (por supuesto) en català. És una declaració molt important, ara que ja hem passat més de s’ecuador de sa seva legislatura, perquè així sabem d’una vés què és lo que vostè no vol. Només mos falta sebre què és lo que sí que vol, en materi educativa. Això encara no mos ho ha especificat, però me pareix que mos ne podem fer una idea domés que li peguem un vistasso a sa seva conseiera Juana Mari Camps, que s’encuida d’això de s’educació i de sa cultura. Pobra doneta, quin marrón que li ha enroscat vostè, president. Però ella li és fiel i no desmaia en s’esfuerso.

Sa conseiera Camps és una dona capaça de sortir en públic a xerrar d’un supuesto informe Trepitja i fins i tot d’una cosa que li diuen sa moma, quand en realidat s’està referint a s’informe PISA i a n’es museu MoMA de Nueva York. Tothom se n’enriu, però a ella li és igual, perquè vostè l’ha posada allà per fer aquest paperot, i ella el fa ben a pler. I vostè no la desautorisa, perquè això és exactament lo que vostè vol, president Bauzá: una conseiera que, amb sa seva ignoransi i sa seva ineptitud, prediqui amb so exemple de lo que vostè és i representa: un desastre institusionalisat que no se sap si fa més por, llàstima o riaies.

Me deixi que li díguiga, president: vostè deu ser, hoy en dia, un des dirigents més incompetents, vanidosos i estrafalaris de tot Europa. Darribabajo, tot vostè i tot es seu govern és una trista caricatura que ara mos fa passar pena, però que un dia o s’altre recordarem esbutzant-nos de riure. Lo fotut és que cada dia que passa vostè a n’es cargo no en fa de bona, i es ciudadans mos hem d’engolir sa vergüensa ajena que vostè no coneix però que mos fa patir. Perdoni que li escríguiga en mallorquí, perquè no sé menorquí, eivissenc ni formenterer. Una cosa li diré, això sí: mal escrit com a vostè li agrada, però aquest texto no deixa d’estar redactat en llengo catalana.

stats