COEDUCAM, EL CAMÍ CAP A LA IGUALTAT DE GÈNERE

Els instituts de Balears giren cap a una nova perspectiva de gènere

Vuit centres han introduït enguany projectes de coeducació per formar en igualtat nins i nines

Les Illes Balears tenen des del 28 de juliol de 2016 una llei que promou la igualtat de dones i homes. En dos anys és quasi impossible constatar avançaments en un camp en el qual la inèrcia de segles de desigualtat dificulta qualsevol canvi. Tot i aquesta resistència, els centres educatius de la Comunitat ja han començat a jugar un paper clau en la primera línia de lluita per combatre una de les xacres de la societat: la violència de gènere. La seva principal arma és la coeducació, que ja s’ha implantat a vuit centres educatius públics de les Balears.

“Una molt bona notícia és que el proper curs passarem de 8 a 22 centres i la coeducació estarà present a les quatre illes, ja que s’incorporen centres a Menorca i Formentera. Fins i tot tenim una escola d’Educació Infantil”, explica la directora de l’Institut Balear de la Dona (IBD), Rosa Cursach. També afegeix que aquest projecte implica la coordinació de distintes administracions, com és el cas de la conselleria d’Educació, però està il·lusionant molta gent. “A cada centre que s’ha afegit al projecte hi tenim una coordinadora de coeducació que rep formació específica”, explica Cursach.

Eliminar les discriminacions

Els experts remarquen que l’escola com a agent de socialització juga un paper fonamental en l’assoliment de la igualtat. La coeducació implica un model pedagògic que vetlla pel desenvolupament integral de l’alumnat i que evita qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe o de gènere, introduint llenguatges, continguts, actituds i metodologies lliures d’estereotips.

L’educació mixta ha permès assolir a les dones uns nivells d’educació molt superiors a èpoques precedents, però també contribueix a la reproducció de models de gènere desiguals. El gènere és considerat com un patró en les nostres organitzacions, no simplement de la biologia, i aquest patró es troba també a les escoles.

Tal com explica la professora de la UIB Francesca Salvà, es reprodueix un tipus de societat basada en el patriarcat, en la qual s’assigna una destinació diferent a les dones i als homes, sota un predomini masculí. Els valors predominants en aquesta societat són l’individualisme, la violència, la competència, la jerarquització i l’ús de l’autoritarisme.

Transformar l’escola

L’escola mixta, si no s’adopta la perspectiva de la coeducació, fomenta l’aprenentatge dels models de gènere dominants. Per tant, coeducar, segons els experts, no és sinònim d’una classe mixta, ni és uniformitzar o unificar. És ensenyar a respectar les diferències i a gaudir de la riquesa que ofereix la diversitat. És fugir dels estereotips, aquell conjunt d’idees simples però molt arrelades en la consciència col·lectiva i que s’escapen al control de la raó. Els estereotips determinen els comportaments i les actituds, correctes i incorrectes, de dones i d’homes construint la seva personalitat d’una manera unidireccional.

El que implica la coeducació és no treballar només amb el currículum implícit, el que està publicat en el BOE o anunciat a la web d’un centre de formació. És necessari reconèixer l’existència d’altres currículums que estableixen d’una manera més soterrada els termes amb els quals nins i nines es relacionen.

El currículum omès, per exemple, suposa una invisibilització de les aportacions de les dones, que no es pot atribuir exclusivament a la poca participació de les dones en la societat sinó a la desvalorització de les activitats fetes tradicionalment per elles i al menysteniment de les seves realitzacions en àmbits considerats tradicionalment masculins. Tenim molts d’exemples de científiques o escriptores que han estat ignorades per la història o pels mateixos premis Nobel.

El currículum ocult fa referència a tot el que s’ensenya i no forma part del currículum explícit. Inclou les formes d’organització i gestió dels centres educatius, a més de les diferències d’expectatives, d’exigències i de comportaments en funció del sexe per part del professorat. Els aspectes relacionals i informals, inclòs el llenguatge, són fonamentals en l’educació.

Rosa Cursach explica que per tal d’avançar en tots els aspectes de la coeducació, en els centres amb els quals s’ha treballat durant aquest curs s’hi ha realitzat una formació específica perquè el professorat adopti aquesta nova perspectiva.

La jerarquia a les escoles

Pel que fa a l’organització de les escoles, és freqüent veure més homes en càrrecs directius i més dones en els nivells inferiors. Així mateix, hi ha segregació per sexe: quan els alumnes són més petits, són les dones les que els eduquen. També trobam més dones en ciències socials i més homes en tecnologies i ciències experimentals. Els docents tenen més interacció amb els nins i més tolerància cap als seus comportaments, mentre que mostren més exigència que les nines els ajudin.

Les polítiques públiques educatives s’han d’adreçar a aconseguir un model educatiu basat en el desenvolupament integral de la persona al marge dels estereotips i els rols segons el sexe, l’orientació i la identitat sexuals, el rebuig de qualsevol forma de discriminació, el tractament de la diversitat afectiva i sexual, i la garantia d’una orientació acadèmica i professional no esbiaixada pel gènere. Per això, s’ha de potenciar la igualtat real de dones i homes en totes les seves dimensions: curricular, organitzativa i altres.

Recursos per al professorat

Per ajudar en aquest procés, Francesca Salvà, Maria Rosa Rosselló i Elena Quintana han publicat un llibre amb un recull de recursos per ajudar el professorat, 'Coeducar i prevenir la violència de gènere en l’educació secundària obligatòria' (Edicions UIB). “Són orientacions i recursos totalment contrastats perquè han estat elaborats per associacions i institucions de reconegut prestigi. Hem pensat concretament en el currículum d’ESO i fins i tot es fan propostes per assignatures específiques, com les llengües, matemàtiques o educació física”, explica Francesca Salvà.

El llibre tracta de donar resposta a la pregunta: “Què puc fer com a docent d’una matèria determinada per introduir la coeducació i la prevenció de la violència de gènere?”. Molts d’aquests recursos incideixen a valoritzar i visibilitzar les aportacions de les dones i també aprofundir des de cada un dels àmbits del currículum en una visió crítica als camps científics corresponents. Els llibres 'Mujeres en la ciencia, Mujeres destacadas i Creadoras de Música' són algunes de les opcions que es donen als educadors per tractar aquest punt.

Un altre capítol de recursos se centra en el llenguatge i la comunicació oferint textos i pàgines web que poden orientar el professorat, sobretot de castellà i català, en la utilització d’un llenguatge igualitari. L’orientació sobre la vida afectiva i l’educació sexual també disposa de materials recomanats, com també de l’apartat per combatre estereotips i rols de gènere. Un dels punts clau és l’orientació en matèria de prevenció de la violència masclista. També es treballen mètodes no violents per resoldre conflictes.

EDICIÓ PAPER 17/02/2019

Consultar aquesta edició en PDF