El període per demanar les ajudes de lloguer jove acaba l'11 d'octubre

Des d'avui els joves d'entre 18 i 35 anys poden sol·licitar aquestes ajudes a l'Oficina Antidesnonaments, a les oficines d'atenció a la ciutadania i a través de la web municipal

Des d'aquest dijous els joves d'entre 18 i 35 anys ja poden sol·licitar les subvencions per al lloguer que coordina la regidora de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne. El període per sol·licitar l’ajuda és de 30 dies naturals i, per tant, acabarà el proper 11 d’octubre.

Poden demanar aquestes ajudes els joves titulars de l'arrendament d'un habitatge que sigui també residència habitual i permanent de Palma. També ho poden fer les persones que tinguin la intenció de formalitzar un contracte de lloguer, que s’haurà de formalitzar en un termini d’un mes des de la concessió de l’ajuda. Pel que fa a l’import de la subvenció, serà del 40% del lloguer anual de l’habitatge o del 40% de la renda mensual. Així, l’import màxim subvencionable serà de 2.640 euros anuals o de 220 euros mensuals.

Les persones interessades poden obtenir el model de sol·licitud a l’Oficina d’Antidesnonaments, en qualsevol dels Centres Municipals de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma, a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i a la web municipal. Les sol·licituds es poden lliurar de forma presencial en qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC), mitjançant registre electrònic a la seu electrònica de l’Ajuntament de Palma (si es té firma electrònica) o en qualsevol de les formes previstes a l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Per poder optar a les subvencions és necessari que es compleix una sèrie de requisits com, per exemple, estar empadronats a Palma amb una antiguitat de, com a mínim, 6 mesos. Un cop concedida l’ajuda, s’hauran d’empadronar a la casa objecte de la subvenció o, en l’altre cas, com a màxim un mes després de la concessió de l’ajuda.

Queden excloses de les ajudes les persones propietàries d'un altre habitatge o les que tenen un lloguer superior als 900 euros al mes.

Un altre dels aspectes que es tindran en compte són els ingressos que acreditin les persones que visquin a l’habitatge. La base serà l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) en vigor i es regirà per unes regles concretes. Així, si a l’habitatge hi viu una sola persona, la quantia màxima serà de 2 vegades l’IPREM.  Per exemple, si l’IPREM de 2017 és de 7.455,14 euros anuals, els ingressos no podran ser superiors a aquesta quantitat multiplicada per dos, és a dir, gairebé 15.000 euros. Si a l’habitatge hi viuen dues o més persones, el càlcul serà de dues vegades l’IPREM la primera persona i 0.5 vegades les persones addicionals. Per exemple, si hi conviuen tres persones, els ingressos de la unitat de convivència hauran de ser com a màxim uns 22.500 euros.
El límit màxim serà de 4,5 vegades l’IPREM: sis persones i uns 45.000 euros.

Criteris

Pel que fa al criteri general per a la concessió de l’ajuda l'Ajuntament tindrà en compte els seus ingressos anuals. També es valoraran les següents situacions: haver perdut el seu habitatge per un desnonament, que una de les persones inquilines tingui una discapacitat igual o superior al 33%, persones amb fills al seu càrrec, víctimes de violència de gènere, famílies monoparentals i famílies nombroses, persones extutelades, persones amb ingressos inferiors a l’IPREM i ser víctimes de terrorisme.

EDICIÓ PAPER 20/04/2019

Consultar aquesta edició en PDF