El Govern informa els empresaris, comerciants i treballadors de Sant Llorenç de com sol·licitar les ajudes

La concessió d’aquests ajuts tindrà caràcter subsidiari respecte de qualsevol altre sistema de cobertura de danys

El conseller de Comerç, Energia i Indústria, Iago Negueruela, i el director general de Política Industrial, Manuel Porras, s'han reunit amb empresaris, comerciants i treballadors de les zones afectades per les inundacions al Llevant de Mallorca el passat 9 d'octubre per informar-los de com gestionar les ajudes.

Es consideraran actuacions subvencionables les següents, sempre que tinguin relació directa i determinant amb els fets causants de la sol·licitud d’ajuda en relació amb les pluges intenses i inundacions produïdes:

1. La reposició de l’utillatge, del mobiliari i d’altres elements essencials, així com les existències i els productes propis derivats de la seva activitat, bé siguin matèries primeres, matèries en transformació, productes semielaborats o acabats i subproductes susceptibles de comercialització o valorització amb anterioritat al desbordament, que hagin quedat inservibles o no comercialitzables.

2. La reparació dels danys o substitució de maquinària, equips de treball i equips informàtics afectes a les activitats industrials, comercials i turístiques, així com a professionals que hagin sofert danys com a conseqüència de les inundacions. En el supòsit d’activitats industrials s’inclouran, en el seu cas, els costs de la tramitació dels expedients de seguretat industrial de la Direcció General de Política Industrial que siguin necessaris per reprendre l’activitat.

3. Vehicles afectes en la seva totalitat a les activitats ordinàries de l’empresa i professionals.

4. Costos de subministrament elèctric, telèfon i lloguer, com també els costos derivats de la Seguretat Social de les empreses i dels treballadors autònoms afectats des del 9 d’octubre de 2018 fins a l’inici de l’activitat ordinària, fins a un termini màxim de sis mesos.

5. En relació amb els treballadors de les empreses afectades, i en els supòsits que l’Administració de l’Estat no contempli, i, en el seu cas, prèvia autorització del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), el complement per l’import entre la diferència del seu salari anterior i la prestació d’atur rebuda, en el cas d’expedient de regulació temporal d’ocupació per causa de força major, declarat com a conseqüència directa de les pluges intenses i les inundacions produïdes, durant el temps que duri l’ERO i que es percebin les prestacions d’atur.

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques titulars de les activitats industrials, comercials o professionals, de menys de 50 treballadors, o turístiques, sense límit de treballadors, adequadament registrades a efectes fiscals, i en funcionament, que hagin sofert danys o pèrdues de qualsevol naturalesa, sempre que sigui com a conseqüència directa de les pluges i les inundacions produïdes el mes d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca i que es trobin situats en els municipis inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre.

EDICIÓ PAPER 13/04/2019

Consultar aquesta edició en PDF