Publicitat
Publicitat

Binissalem cobra 2,5 milions per privatitzar l'aigua

L'oposició critica que es tracta d'un préstec encobert

La gestió de la xarxa d'abastament d'aigua potable i el clavegueram de Binissalem ha estat adjudicada a l'empresa menorquina Antonio Gomila SA, que des del 28 de maig ja és la concessionària del servei, tal com sortí publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) d'ahir. El ple de la corporació, governat pel PP amb majoria absoluta, va aprovar la privatització d'aquest servei en contra dels grups de l'oposició, tot al·legant que d'aquesta manera se'n duria a terme una gestió més eficient i, de passada, el Consistori ingressaria 2,5 milions d'euros, que l'empresa abonaria en el moment de la signatura del contracte. Aquests doblers, seguint la clàusula 3 del plec de condicions, ja han estat pagats i, tal com explica el batle, Jeroni Salom, "s'han destinat a tornar totes les pòlisses de crèdit i part dels préstecs amb entitats".

Per l'oposició, aquesta injecció de liquiditat és el motiu principal pel qual l'Ajuntament ha apostat per l'externalització del servei i per això l'acusen de fer un "préstec encobert". Aquesta quantitat es retornarà mitjançant una subvenció anual de 150.000 euros que els tres primers anys es pagaran via pressupost i serviran perquè la tarifa, una de les més baixes de Balears, no pugi més que l'IPC. Passat aquest temps, l'Ajuntament podrà decidir si paga o no. Si es donàs aquest darrer cas, l'empresa podria fer repercutir aquest preu en la tarifa de l'aigua i, per tant, el pagament es faria directament a través de les factures.

Segons defensa el Consistori, amb la gestió privada s'aconseguirà més eficiència per un servei que actualment perd més d'un 60% del profit per diferents causes com les fuites, els impagaments o l'existència de molts comptadors obsolets. Per això, el contracte exigeix que al final del tercer any de concessió l'eficiència arribi al 65% i a partir del sisè any aquesta sigui del 72% com a mínim. Tan sols si s'ha assolit aquesta eficiència i a més existeix un desequilibri econòmic en la concessió, l'empresa podrà sol·licitar una pujada de tarifes.

Un estudi "tendenciós"

A l'hora de defensar la privatització del servei, l'equip de govern presentà un informe econòmic qualificat per Bartomeu Abrines, portaveu del grup municipal PSM-EI, de "tendenciós", ja que concloïa que la gestió pública era deficitària en prop de 244.000 euros. L'estudi en qüestió imputava partides considerades inflades, com la de personal, de prop de 106.000 euros, donant per descomptat que s'hi destinava el sou complet de cinc persones.

Segons defensa Abrines, un estudi realista donaria un dèficit real de tan sols 21.000 euros i, per tant, amb una gestió pública més eficient es podria assolir ràpidament un superàvit que, per contra, ara serà per a una empresa privada.

Queixes

L'anunci, la tardor passada, de la concessió de l'aigua a Binissalem va provocar el rebuig de l'oposició (PSOE, PSM-Independents-Esquerra i Unió per Binissalem) i d'entitats com GADMA i l'OCB, que el 3 de novembre de 2012 es manifestaren pels carrers del poble i entregaren 440 al·legacions en contra.