Publicitat
Publicitat

PARLAMENT DE PAPER

El nou decret llei de funció pública, a debat Garantir els Serveis públics

Celebr que el Govern hagi decidit regular la mobilitat dels funcionaris de la CAIB per garantir els serveis públics. El nou decret llei permetrà moure els funcionaris del lloc de feina i cobrir aquelles àrees on, de manera puntual, es detecti manca de personal. Pensam que la regulació d'aquesta matèria a través de decret llei està més que justificada, ja que es tracta d'un assumpte important amb el qual s'acredita sobradament l'extraordinària necessitat i la urgència. D'aquesta manera entenem que és un gran encert que la Conselleria d'Administracions Públiques hagi elaborat l'esmentat decret llei perquè es puguin canviar els funcionaris de manera temporal, dos anys com a màxim, i cobrir els serveis que es trobin amb falta de personal. El més important és que aquesta norma ha estat consensuada amb els representants dels sindicats, que han reivindicat en nombroses ocasions esforços per incentivar el caràcter voluntari del trasllat d'empleats públics. A més, l'auditoria de recursos humans, elaborada l'últim semestre del 2012, va detectar la necessitat de reforçar el personal en diverses àrees de l'administració.

Gràcies a aquest nou decret llei s'assolirà l'objectiu de disposar d'un instrument que permeti planificar recursos humans amb eficiència, en funció de les necessitats que pugui haver-hi en cada moment, ja que el volum de feina de les àrees de l'administració no és regular, sinó que va canviant amb el temps. D'aquesta manera, la mobilitat es preveu per cobrir puntes de feina en serveis públics i s'aplica només al personal dels serveis generals i no al personal estatutari ni al docent.