Publicitat
Publicitat

Per ballar aquest bolero, tenen salero

(Sona la melodia d’ En Pep Gonella té ).

Això era i no era bon viatge faci sa cadernera. Som ses dues i sa mitja. Començam s’edició de Rondalles migdia amb ses fantasies més destacades d’avui. Amb es patrocini de Salinera España, aquí rostim sa realitat a sa sal. Acompanyi-la amb s’aigua de sa Font de sa mar Morta”.

(Melodia d’ En Pep Gonella té ).

“Camina, caminaràs, es president Salah-Ad-Din I, al-Potecari, ha arribat a ses Salines, on es poble congregat a sa plaça l’ha obsequiat amb ets millors ous nials de ses seves gallines. Amb un gentil gest, prova alhora de simpatia i agilitat, Salah ha interceptat amb es cap un d’ets presents i l’ha trencat sense dificultat, amb sa qual cosa ha demostrat sa duresa des seu cervell, transsumpte de sa seva fermesa de principis, i ha deixat que es preuat nèctar regalimàs pes seu rostre.

(Sona la melodia d’ En Pep Gonella té ).

“Salah és gran. Oh, Salah és misericordiós. Déu confongui es batle de Palma”.

“Sali amb salero de Salinera España, i begui s’aigua de sa Font de sa mar Morta, que patrocinen ses Rondalles migdia ”.

(Melodia d’ En Pep Gonella té ).

Com a nota anecdòtica, s’ha de destacar s’incident protagonitzat pes radical disfressat de capellà que en sa seva pregària ha gosat dir “la pau del Senyor sia amb vosaltres”. Al-Potecari no ha caigut en sa provocació. S’ha limitat a mirar-lo fixament als ulls i a respondre entre aplaudiments “sa pau des senyor sia amb voltros, cony, i amb es vostro esperit!”. Després ha recitat So pi des Formentor.

No voldríem deixar sa crònica sense anotar que no ha fallat a sa cita s’habitual estol de ses milers de fans des conseller de sa Presidència i ets Informatius, que cantaven: “Toni Moreno, ses al·lotes et deim Toni Moreno”. Ell, emocionat, ha contestat: “Tenen salero, sí, per ballar aquest bolero, tenen salero, per ballar aquest bolero, tenen salero”. Immediatament, es director de s’Institut d’Estudis des Baléàric, des de sa total independència, ha proposat que aquesta entranyable tonada sigui sa sintonia de ses tres edicions diàries de ses Rondalles ”.

“Es president Salah -és gran! és misericordiós!- ha revelat que, com que ja no hi havia atur a ses Balears, Es parado de Valldemossa passava a ser S’ocupado. S’ovació ha estat tan intensa com sa pluja d’ous nials i es president ha tornat a interceptar-los tots amb es cap”.

(Melodia de S’ocupado d’Escorca ).

“I ara entram en es bloc de notícies de sa ciència i sa tecnologia. Sa Fundació Ses Grapes a s’Esquena, del doctor Kojak, gràcies a sa subvenció del president Salah-Ad-Din -és gran, és misericordiós, Déu confongui es batle de Palma-, ha descobert ses virtuts des bacallà sense dessalar. Recomana a totes les persones, especialment a aquelles que pateixen hipertensió, consumir bacallà així sempre que puguin”.

Més notícies de sa I més sa D. Un clúster d’empreses des Parc Bit ha començat a dissenyar càmeres de televisió per a Rondalles Migdia que salaran automàticament ses imatges seleccionades per ser emeses en sa nostra televisió. El conseller de sa Presidència i ets Informatius -que té salero, que té salero- ha explicat que es saladisme és conceptual i no pot limitar-se a les frases dets presentadors -ara saigs, amb sa nova nomenclatura. “Només mirar, s’espectador quedarà impregnat de saladina”.

(Melodia S’ocupado d’Escorca ).

Arriba s’espai dedicat a sa cultura.

Madò Kuana Mari, consellera de s’Educació i de sa Cultura , ha presentat avui sa primera edició des premi d’escultura “Esposa de Lot” i ha animat tots es ciutadans a sa participació. “Volem omplir es nostro litoral d’estàtues de sal que es vegin d’enfora i que així ets catalans sàpiguen que ets balears rebutjarem qualsevol intent d’invasió. Sa línia Maginot, es mur de Berlín, sa gran murada xinesa, sa tanca de Melilla seran ets precedents de sa nostra obra col·lectiva.

A preguntes dets informadors, Madò Kuana Mari, ha confirmat que ets seus investigadors independents dirigits per Ana María Aguiló havien localitzat manuscrits que certificaven l’origen de sa Cançó des nevaters en una primigènia tonada des saladors: “Trepitja sal, trepitja sal amb en Joserra, na Kuani i en Toni”, ha cantat a tots ets assistents a sa roda de premsa.

(Melodia de S’Ocupado d’Escorca ).

Fins aquí ses Rondalles migdia. Rostirem més notíciesa ses Rondalles des vespre.

Salah és gran, Salah és misericordiós. Begui s’aigua de sa Font de sa mar Morta.

(Melodia de En Pep Gonella té ).

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 10/12/2017

Consultar aquesta edició en PDF