Publicitat
Publicitat

REVÉS JURÍDIC

La llei de símbols atempta contra la Constitució

El Consultiu diu que prohibir els llaços a les escoles vulnera la llibertat d'expressió

El Consell Consultiu, el màxim òrgan de consulta de les Illes Balears, dictamina que l'avantprojecte de llei sobre l'ús dels símbols de les Illes Balears atempta contra el dret a la llibertat d'expressió, un dret fonamental protegit per la Constitució espanyola. Per tant, considera que la futura norma no està "ajustada a dret" perquè és inconstitucional. L'organisme rebutja concretament l'article 4.3 del redactat, el més polèmic i més criticat perquè és el que ideà el Govern balear per intentar impedir que es penjassin llaços quadribarrats a les façanes dels centres educatius de les Illes com a senyal de protesta contra la política lingüística de l'Executiu tendent a rebaixar l'estatus de la llengua pròpia.

Aquest polèmic article de l'avantprojecte disposa que "la utilització o col·locació de qualsevol altre símbol diferent" dels oficials en els edificis públics "només es permet si és autoritzat prèviament per la conselleria competent".

Arran d'aquest punt, l'òrgan que presideix el lletrat Rafel Perera considera que la norma "no està ajustada a dret", perquè "atempta contra el dret a la llibertat d'expressió, que, amb rang de dret fonamental, reconeix i protegeix l'article 20.1 de la Constitució espanyola", un dret l'exercici del qual "no pot restringir-se mitjançant cap tipus de censura prèvia". I, per tant, el Consultiu no considera "legítim ni admissible" el règim "d'autorització prèvia de la conselleria competent" previst en el redactat actual.

El ponent d'aquest dictamen és precisament el president del Consultiu, el lletrat Rafel Perera, que havia estat l'advocat del PP balear i de l'expresident del Govern i d'aquest partit Jaume Matas. El dictamen té el suport dels cinc membres conservadors d'aquest organisme, mentre que els cinc progressistes signen un vot particular molt més crític amb el redactat.

L'organisme, però, recorda en el seu dictamen que el dret a la llibertat d'expressió té límits i entén que l'ús o la col·locació de símbols que no siguin els oficials en béns immobles o mobles afectes al servei públic també té limitacions. Per això, proposa un redactat alternatiu en què es digui que "queden expressament prohibits aquells símbols que impliquin vulneració dels drets i valors constitucionals o lesionin drets fonamentals".

No impedirà els llaços

El cas és que amb la redacció alternativa plantejada ara pel Consell Consultiu, el Govern balear difícilment podrà impedir que es continuïn penjant els enormes llaços quadribarrats a les façanes dels centres educatius públics, perquè serà molt improbable que s'entengui que aquests impliquen la "vulneració dels drets i valors constitucionals" o que aquests "lesionin drets fonamentals". El Govern ideà, des de la Conselleria de Presidència, aquest avantprojecte precisament per aturar l'allau de llaços que apareixien a les escoles i instituts en defensa de la llengua catalana. La norma generà fortes crítiques de la societat civil i l'oposició la considerà, juntament amb una altra per impedir que els docents duguessin camisetes reivindicatives, com una "llei mordala". Precisament el PSIB i la coalició MÉS demanaren ahir, després que es conegués el dictamen del Consultiu, la retirada immediata de l'avantprojecte perquè queda acreditada la denúncia que ells havien fet al·legant que suposava censura.

Dictamen facultatiu

El Consultiu té funcions similars a les del Consell d'Estat i està considerat com la màxima autoritat consultiva en el territori de la comunitat autònoma, que actua de filtre de legalitat i control jurídic previ sobre determinades matèries. En aquest cas, com que es tracta d'un avantprojecte de llei, el dictamen té caràcter facultatiu. No és obligatori i es fa a petició del president del Govern. Si fos un projecte de llei, emetria un dictamen preceptiu però no vinculant. Això vol dir que l'Executiu no necessàriament l'ha de tenir en compte, però ho ha de fer constar en el redactat final (si modifica el text dirà "d'acord" amb el Consultiu i si no ho fa, just dirà "oït" el Consultiu). Amb tot, tenint en compte que l'òrgan està alertant que el text és contrari a la Constitució, el Govern haurà de modificar-ne el redactat si no vol que algú el recorri amb fonaments jurídics.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 17/12/2017

Consultar aquesta edició en PDF