CIVISME

Algaida substitueix multes per serveis comunitaris

Sencelles i es Mercadal ja segueixen aquest model

La manca de liquiditat ja no serà excusa per deixar de pagar determinades multes municipals a Algaida. L’Ajuntament acaba d’aprovar una ordenança que permet la substitució de sancions econòmiques per la realització de serveis en benefici de la comunitat.

Per unanimitat, el ple municipal ha donat el vistiplau a aquesta mesura, que, si bé no és pionera, posa a l’abast dels ciutadans la possibilitat de liquidar el deute amb l’Administració local. La regidora de Serveis Socials, Cooperació i Participació, Catalina Fullana, recorda que a Sencelles (Mallorca) i al Mercadal (Menorca) ja apliquen una mesura semblant.

L’ordenança té com a objectiu “regular el dret de les persones incloses en el seu àmbit d’aplicació d’acollir-se a la possibilitat de compliment alternatiu de les sancions econòmiques que s’imposin per la comissió d’infraccions administratives, en el pagament de la seva quantia, mitjançant la realització de serveis en benefici de la comunitat”.

De l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma queden excloses les sancions tributàries i urbanístiques, les persones jurídiques i les infraccions administratives molt greus.

Intervenció de Serveis Socials

“En qualsevol cas, no tothom que ho vulgui es pot acollir a l’ordenança. El peticionari haurà de justificar que no té capacitat per fer front al pagament de la multa i els Serveis Socials hauran d’emetre un informe sobre si s’ajusta o no a les condicions exigibles per acollir-se al treball substitutori”, explica la regidora Fullana.

L’Ajuntament ha establert dos trams d’edats en què és aplicable l’ordenança. D’una banda, per a persones de 14 a 23 anys serà aplicable després de la sol·licitud de la persona interessada, però amb autorització del pare, la mare o el tutor en casos dels menors d’edat.

La segona franja d’edat queda establerta per a persones de 24 a 65 anys, amb pocs recursos, si pertanyen a família nombrosa o família amb ascendents o descendents amb discapacitat o dependència reconeguda, cosa que s’haurà d’acreditar documentalment.

Tramitació de la sol·licitud

Les persones incloses en els apartats de l’àmbit d’aplicació, que es vulguin acollir al treball comunitari substitutori de sanció imposada per incompliment d’ordenances municipals, podran tramitar la sol·licitud dins els 15 dies següents a la notificació de la multa.

“L’ordenança de serveis comunitaris en substitució de sancions econòmiques té un component educatiu pel que fa a determinades actuacions sancionables, com ara ser grafiters o actes de vandalisme”, explica la regidora de Serveis Socials, que recorda, així mateix, que “la redacció de l’ordenança s’ha fet de manera transversal amb el departament municipal de Joventuti també amb la participació directa de Batlia”. Insisteix, però, que només és d’aplicació en aquelles sancions que s’imposin per infraccions a les ordenances municipals. “És una manera de reparar determinades faltes amb un treball comunitari, sempre que no es pugui pagar la multa”, remarca Fullana.