OBSERVATORI
Opinió 05/12/2015

En marxa el certificat digital de deutes

3 min
./ ARA BALEARS

Vicepresident del Col·legi d'Administradors de Finques de les BalearsGràcies a la firma d’un conveni entre el Consell General de Col·legis Terrirorials d’Administradors de Finques d’Espanya i el Consell General del Notariat d’Espanya, mitjançant la plataforma electrònica del notariat ANCERT i de SECRET (proveïdor informàtic dels administradors i els seus col·legis), s’ha posat en funcionament el servei d’emissió del certificat digital de deutes a les comunitats, que oferiran els administradors de finques col·legiats. Es tracta d’un servei amb el qual es pretén establir un canal directe i ràpid, amb les millors garanties en l’emissió i recepció, entre administradors i notaris, perquè el certificat es pugui incorporar als documents de compravenda. A dia d’avui aquest nou servei ja s’utilitza als col·legis d’Administradors de Finques d’Astúries, Alacant, València i Castelló, Madrid, Andalusia i Galícia, i, a partir d’ara, també a les Balears (progressivament s’implantarà a la resta de col·legis de l’Estat).

En la transmissió d’un habitatge, local, aparcament... en règim de propietat horitzontal, la llei a l’article 9.1.e regula l’emissió d’un certificat d’estat de deutes, del venedor, amb la comunitat. Encara que el comprador el pot exonerar d’aquesta obligació, es recomana que quan es compra una propietat el comprador demani que l’esmentat certificat s’incorpori a l’escriptura, perquè és la millor manera d’evitar sorpreses, ja que existeix una afectació real de l’any en curs i els tres anteriors, això vol dir que el deute està unit a la finca sigui qui en sigui el propietari. Vull dir que, si no es disposa del certificat, el comprador està assumint un risc, es pot trobar amb deutes a la comunitat que hauria de pagar.

Fins ara, per obtenir el certificat de deutes, s’havia de sol·licitar a l’oficina de l’administrador, que disposava de set dies per emetre’l; el sol·licitant havia de desplaçar-se a l’oficina a cercar-lo. (Molts dels propietaris es personaven a les oficines dels administradors perquè pensaven que l’obtindrien immediatament i això no era possible. L’elaboració d’aquest document suposa una feina addicional i una gran responsabilitat, per part dels administradors, perquè abans de firmar s’ha de comprovar l’estat real dels comptes de la comunitat i del deute. Amb aquest nou sistema, bastarà amb una telefonada per sol·licitar el certificat i indicar en quina notaria es realitzarà la firma; el notari el rebrà telemàticament, de manera que evita gestions innecessàries i desplaçaments. Ara, amb el nou sistema, el termini per enviar el certificat es redueix a tres dies.

Amb la posada en funcionament del certificat digital, els administradors de finques col·legiats podran oferir un nou servei telemàtic que permetrà certificar, mitjançant accessos segurs, l’existència o no de deutes amb la comunitat i, en el seu cas, liquidar-los abans d’escripturar. El procediment es pot fer de dues maneres: per consulta telemàtica directa del notari a l’administrador de finques, prèvia acceptació del venedor, perquè aquest certifiqui l’estat de comptes del propietari amb la seva comunitat; o que el venedor el sol·liciti directament a l’administrador de finques col·legiat, que el remetrà a la plataforma telemàtica del notariat, amb la firma electrònica de la FNMT de l’administrador, des de la qual el notari se’l podrà descarregar.

L’objectiu d’aquest servei és establir un canal directe, ràpid i amb majors garanties jurídiques en l’emissió i recepció dels certificats de deute, per posteriorment incorporar-los en els documents de compravenda, aprofitant la tecnologia en benefici dels col·legiats i del conjunt de la societat. D’aquesta manera es milloren les garanties jurídiques dels compradors i es garanteix la liquidació del deute a la comunitat de propietaris.

stats