Misc 01/05/2014

Millorar les condicions de treball a la UE

3 min

La crisi econòmica i financera dels últims anys ha tingut repercussions adverses sobre els mercats laborals i les condicions de treball a Europa. L’atur ha arribat a uns nivells inacceptables i ha baixat la qualitat de l’ocupació.

Al segle XXI treballar hauria de ser sinònim de creativitat, participació, seguretat i respecte envers els treballadors. En canvi, actualment per a molta gent treballar significa inseguretat, una pressió a la baixa sobre els salaris i una cursa de mínims.

Ara que l’economia mostra els primers signes de recuperació i l’atur ha començat a disminuir a Europa, hem de parar més atenció a les condicions de treball i a com millorar-les. Només podrem aconseguir un creixement sòlid i sostenible si impulsem la inversió, no tan sols en competències i infraestructures físiques, sinó també en les condicions de treball.

Malgrat el malestar i el descontentament instal·lats als mercats laborals i als llocs de treball a Europa, no hem d’oblidar que a la UE hi trobem alguns dels millors models del món pel que fa a partenariat social, responsabilitat social de les empreses i conciliació de la vida laboral i familiar.

Les economies de la UE més productives i competitives són les que combinen amb èxit una alta inversió social i protecció de l’ocupació amb flexibilitat, productivitat i un diàleg social dinàmic. Les inversions en la transició entre l’educació i el mercat laboral i en salut i seguretat en el treball són rendibles perquè aconsegueixen uns nivells d’ocupació més alts, un envelliment més actiu i uns sistemes de seguretat social més sostenibles.

Tot i que alguns subestimin la importància de la legislació laboral europea, el paper que ha de jugar la UE pel que fa a la protecció d’unes condicions de treball justes, tant socialment com econòmicament, és clau.

És la legislació de la UE la que garanteix el dret dels treballadors a gaudir d’un mínim de vacances pagades, la que estableix els límits de la jornada setmanal o l’obligació de consultar i informar els treballadors de les decisions empresarials que els afecten. La legislació de la UE també protegeix els treballadors en cas d’insolvència de l’ocupador, davant d’una concatenació abusiva de contractes de duració determinada i contra la discriminació.

Diverses iniciatives recents tenen com a objectiu millorar les condicions de treball, protegint els treballadors més vulnerables arreu d’Europa. Pel que fa als joves, solen ser els becaris, sovint víctimes d’una explotació inacceptable. Un nou marc de qualitat per als períodes de pràctiques proposat per la Comissió Europea i adoptat pels estats membres al març garantirà que puguin adquirir una experiència laboral valuosa en condicions segures.

Les reestructuracions d’empreses són situacions difícils que fan més vulnerables els treballadors. No obstant, hi ha exemples a la UE que demostren que és possible anticipar el canvi i gestionar-lo minimitzant-ne els costos socials i humans, preparant els treballadors per als canvis tecnològics i ajudant els que han estat acomiadats a trobar una nova feina. Per això la Comissió ha proposat un nou marc de qualitat que promogui aquestes bones pràctiques.

El treball no declarat suposa un altre obstacle per a unes condicions laborals justes, ja que priva de protecció els treballadors. La Comissió acaba de proposar la creació d’una nova plataforma europea perquè els diferents organismes encarregats de vetllar per l’aplicació de la legislació treballin junts de manera més eficaç.

La normativa de la UE i les estratègies europees han aconseguit un mercat laboral més segur, amb treballadors més sans, productius i motivats i, per tant, amb menys absentisme.

Per a les empreses això suposa no només un benefici en termes de més productivitat, sinó que els permet competir en igualtat de condicions en el conjunt del mercat únic, sense haver-se de sotmetre a vint-i-vuit normatives diferents ni a la competència deslleial d’empreses que ofereixen als seus treballadors unes condicions de treball poc segures.

La normativa sobre el treball de la UE es basa en un ric patrimoni europeu en matèria de legislació laboral i en la llarga tradició que tenen els convenis col·lectius en molts estats membres. La celebració del Dia Internacional del Treball ens recorda aquesta herència valuosa, que hem de transmetre a les futures generacions.

stats