Esther Vera

Esther Vera

Directora de l'ARA

Soc periodista i directora perquè em perd la curiositat. Crec que el periodisme se salva amb més periodisme i em puc equivocar però procuro no enganyar. No fumo, ni bec, ni escric a màquina, però m’encanten els clàssics d’aquesta professió. Intento afavorir que les coses passin i impulsar la innovació en paper i en digital.

Invisible

It is worth getting ARA’s print edition this Sunday to hold it in your hands. It is a work of art born out of the complicit partnership between a great artist and a newspaper placed at his disposal to look...

Invisibles

L'ARA d'aquest diumenge val la pena tenir-lo en paper, entre les mans. És una obra d'art fruit de la complicitat d'un gran artista i d'un diari que es posa a la seva disposició per mirar el món un dia...

Parlar clar

Electoralment, Catalunya està dividida en dos blocs que han evolucionat poc els últims anys. Evolucionen poc si parlem de partidaris i detractors de la independència, que es mouen al voltant de majories més...

The risk of lethargy

It must be the slumber that announces the end of the oddest summer ever, or perhaps the exhaustion of what we used to call civil society. There are a thousand reasons for the latter. Either way, the start...

El risc de la letargia

Deu ser el sopor propi del final de l’estiu més estrany o potser l’esgotament per mil motius d’allò que un dia es va anomenar la societat civil, però l’inici de curs és descoratjador i demana una crida a...

Una remodelació electoral

La remodelació del Govern que va fer ahir el president Torra és tan incomprensible que és fàcil d'entendre. Amb el país immers en la pitjor crisi econòmica mai viscuda i gestionant una pandèmia i una...

Looking for the king emeritus

The fall into disgrace of the Spanish Transition king marks the end of an era. The self-deceit that characterises Spanish politics —and, often, Catalonia’s— might be useful to delay the political fallout,...

Buscant l’emèrit

Una època s’acaba amb la caiguda en desgràcia del rei de la Transició. L’autoengany que marca la política a Espanya -i sovint a Catalunya- podrà servir per retardar-ne les conseqüències polítiques, però no...

Clench your teeth...

… and get to live another day. And before you know it, the whole thing will have blown over. Such is the default media and political strategy being pursued to end the institutional crisis triggered by King...

Qui dia passa...

...any empeny o aquí paz y después gloria. Aquesta és l'estratègia política i mediàtica dominant per superar la crisi institucional que ha obert la sortida de Joan Carles I d'Espanya, fugint de les...

Una sortida vergonyosa

Joan Carles I fuig d'Espanya seguint el llegat històric dels Borbons, que han caigut tradicionalment en desgràcia per la corrupció derivada de confondre la hisenda pública i la privada i per implicar-se...

‘Alirón, alirón’?

Desde que Montesquieu dividía el buen y el mal gobierno entre monarquía y despotismo en el clásico El espíritu de las leyes, han pasado 272 años y por España unos monarcas que habrían podido demostrar -o...

The discreet charm of restraint

Few public figures are recognisable by one gesture. In fact, we would only be able to identify a handful of political leaders by their hands alone and German Chancellor Angela Merkel is one of them:...

El discret encant de la sobrietat

Hi ha poques persones públiques reconeixibles per un gest. De fet, hi ha pocs polítics als quals identificaríem per les seves mans, com és el cas de la cancellera alemanya, Angela Merkel, amb el seu posat...

Decreation

"For the poor town dreams of surrender"  Decreation, by Anne Carson Canadian poet Anne Carson, who admits to earning a living teaching ancient Greek, chose Decreation as the title of her zeitgeist book....

Decreació

«For the poor town dreams of surrender». Decreation, Anne Carson. La poeta canadenca Anne Carson, que, com ella diu, es guanya la vida ensenyant grec antic, va titular un llibre que captura l’esperit del...

Follow the money

We were taught that if you wanted to get to the bottom of a great story, you had to “follow the money”. That’s what Deep Throat told Robert Redford in a seedy Washington car park at two o’clock in the...

Seguir els diners

Vam aprendre que per estirar el fil d’una gran notícia s’havia de “seguir la pista dels diners”. “ Follow the money ”, li deia, a Tots els homes del president, Gola Profunda a Robert Redford, en un sòrdid...

Roger Torrent: “Tots intuíem que hi havia guerra bruta i ara en tenim proves”

Aquesta setmana informacions publicades per El País i The Guardian han destapat una xarxa d’espionatge que ha tingut entre altres objectius polítics catalans. Entre ells, el president del Parlament, Roger...

Decay

Spain keeps putting off its state reforms as it gradually turns into a picturesque, irrelevant has-been in Europe. The news of the downfall keeps piling up fast and furious without eliciting the sort of...

La decadencia

El estado español sigue aplazando su reforma y hundiéndose en una pintoresca y decadente irrelevancia en Europa. Las noticias de este hundimiento se van sucediendo sin que la fibra ciudadana, la que...

La decadència

L'estat espanyol continua ajornant la seva reforma i va enfonsant-se en una pintoresca i decadent irrellevància a Europa. Les notícies de l'esfondrament es van succeint sense que la fibra ciutadana, la que...

Fear and trembling

With her over-the-top hat, her over-the-top output and her obsession with combing the food market for any overripe fruit that vendors might have discarded, author Amélie Nothomb described the culture shock...

Estupor i tremolors

Amb el seu barret excessiu, la seva excessiva productivitat i la seva mania de buscar pel mercat la fruita que a les parades descarten per excessivament madura, l’escriptora Amélie Nothomb descrivia amb ...

Misaligned

“I used to talk about creating a movement or a political party which, in order to take centre stage and help to raise the hay pole, so to speak, should ideally bring together a range of nationalist, social...

Desencaixats

“Parlava de crear un moviment o un partit, que per anar bé, per moure’s en el terreny central i ajudar a aixecar el pal de paller, havia d’aplegar un ventall de forces nacionalistes, socialdemòcrates,...

Ten years later

Ten years later all sides would be advised to do some honest stocktaking. It would be a democratically mature gesture if the representatives of the entire political spectrum were able to agree on a shared...

Deu anys després

Deu anys després convé que totes les parts facin un balanç honest. Seria un gest de maduresa democràtica que els representants de totes les sensibilitats polítiques fossin capaços d’admetre un diagnòstic...

Rodríguez Zapatero: “Caldrà fer un acte de retrobament que recordi l’1-O, si no no es curaran les ferides”

President del govern espanyol entre el 2004 i el 2011, José Luís Rodriguez Zapatero (Valladolid, 1960) va encarar tots els tabús d’Espanya. Des de l’Estatut de Catalunya fins a la memòria històrica, el...

“Here we go, here we go”?

In his classic treatise The Spirit of Law  Montesquieu sorted good and bad governments into two categories of political system: monarchical and despotic. In the ensuing 272 years Spain has had its share of...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Següent >