Biel Ferragut

Biel Ferragut

Explicar la globalització i entendre la realitat (I)

Sorprèn, quan es parla de la globalització, l’escàs aprofundiment i la reiteració de prejudicis que guien els arguments utilitzats per explicar determinats escenaris de la realitat que ens envolta. La...

A favor de la insularitat

La insularitat és l’element definitori que ha configurat políticament, econòmica i social les Illes Balears en el passat i el present, i el qual prevaldrà també en el futur, tot i els avenços tecnològics...

Sobre rècords i límits

Sembla que en les darreres setmanes i el que ens resta d’estiu un tema prevaldrà sobre la resta de notícies d’interès o d’actualitat: l’arribada de la calor i els turistes (nous i reincidents) ha despertat...