image-alt

ALBERT CARRERAS

image-alt

La arbitrariedad de los objetivos de déficit

Las advertencias recientes (ARA, viernes 5 de febrero) de la Comisión Europea al Reino de España sobre el previsible incumplimiento del objetivo de déficit en 2016 y sobre la necesidad de reducirlo en unos...

Sous públics: més o millors?

Sempre que s’analitzen els problemes de la nostra societat és indefugible concloure que el principal problema és l’atur massiu. L’atur és el principal condicionant negatiu del nivell de renda, el principal...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | Següent >