renda mínima

Trencant mites: els subsidis són per a dones espanyoles de més de 55 anys

El 63% dels receptors de les rendes mínima d’inserció i social garantida a les Balears són dones

Tots els sense sostre hauran d'estar empadronats l'any 2018

El Govern i els ajuntaments hauran de cercar la fórmula per desenvolupar un dels drets que marca la Llei de serveis socials de 2011

La nova cartera bàsica de serveis socials amplia el perfil de beneficiari de la renda social

Les persones soles que cobrin pensions no contributives podran complementar els ingressos

Les rendes mínimes d'inserció augmenten un 27% a Balears

El Consell Econòmic i Social adverteix que no estan garantides per llei a totes les comunitats