Dames de Santa Catalina

Les danses de les Dames de Santa Catalina omplen Manacor de festa

Ara fa 20 anys es recuperaren aquests balls ancestrals