El Govern aprova el projecte de llei de microcooperatives

Una de les principals aportacions de la norma és que s’estableix en dos (en lloc de tres) el nombre mínim de persones sòcies d’una microcooperativa de treball

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, el Projecte de llei de microcooperatives de les Illes Balears, amb el qual es pretén fomentar i afavorir la creació de micropimes sota el model de societat cooperativa de treball associat, així com de cooperatives d’explotació comunitària de la terra.

Una de les principals aportacions de la norma és que s’estableix en dos (en lloc de tres) el nombre mínim de persones sòcies d’una microcooperativa de treball, fins a un màxim de deu, incorporades de manera indefinida, a jornada completa o parcial.

La Llei de microcooperatives simplifica la creació de les petites cooperatives per adaptar-se a la realitat actual i possibilitar que nombrosos grups d’emprenedors i emprenedores tinguin la possibilitat d’iniciar la seva activitat a través del model d’economia social. En aquest sentit, la llei estableix mecanismes per escurçar la tramitació de l’expedient, la qual cosa suposa que el termini de qualificació i d'inscripció de l’escriptura de constitució no haurà de ser superior a 15 dies.

Es preveu també que el Registre de Cooperatives de les Illes Balears creï una secció diferenciada per a la inscripció de microcooperatives. De la mateixa manera, s’estableix l’adopció d’un document únic electrònic que possibiliti la constitució de les microcooperatives, la seva posada en marxa i l'assessorament, alhora que es formalitzaran convenis amb institucions, administracions i societats que hi puguin col·laborar per al seu millor funcionament.

Pel que fa a la contractació, la llei flexibilitza els límits de treballadors i treballadores per compte d’altri amb contracte indefinit de la microcooperativa, durant un període transitori, amb l’objectiu de facilitar la consolidació d’aquest tipus de societats.

A partir de l’aprovació d’aquesta normativa es podran constituir com a microcooperatives tant les societats cooperatives de nova constitució com les ja constituïdes a l’entrada en vigor d’aquesta llei que compleixin els requisits establerts i que adaptin a aquesta llei els seus estatuts socials. També es podran constituir com a microcooperatives les societats mercantils.

Set anys de vigència

Les microcooperatives constituïdes a l’empara d’aquesta llei tindran aquesta consideració durant un període de set anys a comptar des de la data d’adquisició de la personalitat jurídica. Transcorregut aquest temps, hauran de comptar amb tres persones com a mínim i es regiran per la Llei de cooperatives de les Illes Balears.

D’acord amb el Projecte de llei, les microcooperatives de treball associat han de procurar l’adopció de mesures d’igualtat entre dones i homes, com ara la implantació de plans d’igualtat. A més, es preveu l’habilitació de punts d’atenció a les persones emprenedores per a la creació de microcooperatives.

EDICIÓ PAPER 24/08/2019

Consultar aquesta edició en PDF