Cultura 20/03/2020

La Generalitat proposa una vintena de mesures per protegir el sector cultural

El Govern obre un línia de préstec de deu milions d'euros i la reprogramació d'activitats

Ara
6 min
Quim Torra durant la reunió telemàtica amb el sector cultural.

BarcelonaLa Generalitat ha concretat avui un pla de xoc per protegir el sector cultural davant les conseqüències del coronavirus. El president, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, s’han reunit aquest divendres per videoconfèrencia amb representants del món de la cultura, als quals han plantejat una vintena de mesures entre les quals hi ha una línia de préstec de 10 milions d’euros a interès baix per a empreses culturals, la no revocació de les subvencions ja concedides i la reprogramació de les activitats previstes.

El departament de Cultura ha proposat al Govern l’aprovació d’un decret llei que possibiliti l’adopció d'aquest conjunt de mesures per evitar penalitzar les persones, entitats i empreses beneficiàries de subvencions en l’àmbit cultural, tant en el cas de les línies de subvenció ja concedides com de les subvencions convocades però no resoltes abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. Així mateix, també es proposen mesures per a les línies que donen suport a activitats cancel·lades en aquest període i que no es puguin tornar a programar. A més, el departament proposa reestructurar el seu pressupost i la seva cartera d’ajuts per prioritzar les línies que s’adrecin a pal·liar els efectes de la crisi sanitària en els sectors culturals.

Les 20 mesures del Govern per a Cultura

Per a les subvencions i instruments financers ja concedits en el moment de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, es proposa:

1) No revocar les subvencions concedides durant l’any 2020, o anteriorment si el període de justificació de l’ajut concedit no ha vençut, per la no consecució de la finalitat de l’activitat objecte de l’ajut.

2) No exigir als beneficiaris de les subvencions un percentatge mínim de despesa realitzada i justificada respecte del cost total de l’activitat objecte de la subvenció.

3) Ampliar els terminis establerts per a la realització de l’activitat o de justificació de les subvencions concedides, de tal manera que, per acord dels òrgans designats dels ens que les atorguen, es pugui assolir el compliment de la finalitat de l’ajut.

Per a les subvencions i les eines de finançament, en forma d’aportacions reintegrables, convocats amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, se sol·licita:

4) Permetre la reformulació de les bases de regulació de les línies d’ajut, atenent no només a la reducció de la subvenció prevista del departament de Cultura, sinó també en relació amb altres eventuals fonts de finançament.

5) Flexibilitzar els terminis i les condicions de retorn de les aportacions reintegrables (ajuts econòmics, en forma de cofinançament, que es faciliten en la doble modalitat de subvenció i préstec).

6) Incrementar el percentatge de bestreta de totes les subvencions en un 10%, amb l’objectiu d’injectar liquiditat a les empreses i entitats beneficiàries.

Quant a les mesures de suport específic per a activitats (concerts, espectacles, festivals, fires…) cancel·lades i que no es puguin reprogramar:

7) Garantir l’aportació del departament de Cultura, amb l’objectiu d’evitar perjudicis addicionals en les companyies contractades, mitigant la caiguda de les contractacions i les afectacions per als treballadors i les treballadores de l’esdeveniment i per als proveïdors externs.

Mesures adreçades a tots els i les professionals autònoms, empreses i entitats del sector cultural

A banda de les mesures concretes aplicables a les línies de subvenció ja existents del departament de Cultura, es proposa al Govern l’adopció de dues línies d’acció addicionals per minimitzar el perjudici causat per l’estat d’alarma en els sectors culturals:

8) Impulsar, tant des de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) com de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i d’acord amb la disponibilitat pressupostària, línies d’ajuts específiques de compensació parcial del lucre cessant de les empreses i entitats dels diferents sectors culturals, sempre que sigui com a conseqüència de les mesures preventives i de control de la infecció pel Covid-19 adoptades per les autoritats o organismes competents.

9) Incrementar les transferències i subvencions a les entitats participades pel departament de Cultura que gestionen equipaments culturals a fi que puguin mantenir al màxim l’ocupació.

Mesures específiques per a les empreses culturals

Suport financer de l’Institut Català de les Empreses Culturals per donar liquiditat a les empreses:

10) Posar en marxa, conjuntament amb l’Institut Català de Finances, la línia de préstec ICF Cultura Liquiditat, de 10 milions d’euros, per finançar les necessitats de circulant de les empreses del sector cultural i dotar-les de liquiditat. L’import dels préstecs oscil·larà entre 20.000 i 300.000 euros, amb un termini de retorn de cinc anys i fins a un any de carència inclòs. El departament de Cultura assumeix el 80% del risc viu de totes les operacions.

11) Crear una línia de subvenció per finançar els interessos que generi la carència del primer any dels préstecs esmentats en el punt anterior.

Suports específics als mercats estratègics del departament de Cultura:

12) En el cas de la cancel·lació d’algun dels mercats estratègics, garantir l’aportació del departament de Cultura, amb l’objectiu d’evitar perjudicis addicionals en les companyies contractades –amb prioritat a les companyies catalanes–, mitigant la caiguda de contractacions i les afectacions per als treballadors i treballadores de l’esdeveniment i els proveïdors externs.

13) Analitzar i aplicar mesures compensatòries per a la contractació dels artistes programats en aquests mercats, prenent com a paràmetre les contractacions de l’any 2019.

Mesures relatives a les biblioteques públiques i al foment de la lectura

14) Reforçar la línia dedicada a la compra de llibres del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.

15) Mantenir el calendari d’adquisicions del SAB per contribuir a minimitzar l’impacte del Covid-19 en el sector del llibre.

16) Incrementar la compra de llicències per a llibres electrònics, amb l’objectiu de satisfer la demanda actual a eBiblio, que ha superat el 500%.

17) Facilitar als ajuntaments el manteniment dels seus programes de compres a llibreries.

18) Dissenyar un programa d’activitats de foment del consum cultural a la xarxa. Aquest programa no abastaria només la lectura, sinó que tindria la voluntat d’arribar a àmbits culturals molt diversos com visita i/o consulta a arxius, museus, jaciments, monuments i altres espais patrimonials, o la música i les arts escèniques en viu o qualsevol altre expressió cultural en suport digital.

Mesures de dinamització de la cultura

19) Donar suport a la celebració d’una Diada del llibre i la rosa memorable en el moment que l’evolució de la pandèmia ho permeti, i d’acord amb tots els agents i sectors implicats.

20) Donar suport a totes les iniciatives del món de la cultura que busquen acompanyar la ciutadania, que aquests dies viu confinada a les seves llars, amb recomanacions de lectures, oferta de concerts, representacions de tota mena, audiovisuals, música, debats, jocs, etc. mitjançant les xarxes socials i internet. El departament posa a la disposició del sector els seus mitjans, com l’Agenda Cultural, l’aplicació Vibra i l’etiqueta #joproposo per difondre-les.

Mesures generals promogudes pel govern de la Generalitat i el govern de l’Estat que poden afectar els sectors culturals

Més enllà de les mesures proposades pel departament de Cultura al govern de la Generalitat, aquest ja ha adoptat –com també ho ha fet el govern de l’estat espanyol– diverses mesures generals que es poden aplicar als sectors culturals catalans. Seguidament es resumeixen:

Ajornament de 6 mesos dels deutes tributaris.

Suspensió de tots els terminis administratius. El còmput es reprendrà quan perdi vigència el reial decret o, en el seu cas, les seves pròrrogues.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat a causa de l’estat d’alarma per als treballadors i treballadores autònoms equivalent a un 70% de la base reguladora de cotització a la Seguretat Social, durant un mes o el temps que duri la situació.

Línia d’avals de l’Estat al finançament d’empreses i autònoms per entitats financeres.

Ampliació del límit d’endeutament de l’Instituto de Crédito Oficial.

Suspensió de l’execució de determinats contractes d’edificis, instal·lacions i equipaments públics de Catalunya, amb l’abonament al contractista dels imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit, de les despeses de manteniment de la garantia definitiva i de les pòlisses d’assegurances per obligació contractual, i de l’import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el període de la suspensió.

Compensació de pèrdues per al treball dels i les professionals autònoms/es de Catalunya en activitats de les quals s’ha decretat el tancament i que pateixen una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació: ajut d’un màxim de 2.000 euros.

En la trobada amb el president Torra i la consellera Vilallonga han participat, també per via telemàtica, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal; el president de PROA, Raimon Masllorens; el president de l'Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas; el president de la Federació d’Ateneus, Pep Morella; el president de la Federació de Colles Castelleres, Roger Gispert; el president de l'Acadèmia de la Música, Gerard Quintana; el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis; la directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, Eva Faustino; la presidenta de l'Associació d’Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats; la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Bel Olid; el director del MNAC, Pepe Serra; la gerent del TNC, Mònica Campos; la presidenta del CoNCA, Vinyet Panyella; la presidenta de la Plataforma Assambleària d'Artistes de Catalunya, Montserrat Moliner; el president de l'Associació de Professionals de Dansa de Catalunya, Xevi Dorca; la gerent de l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya, Cristina Tascón, i la directora de la Fundació La Pedrera, Marta Lacambra.

stats