Balears 10/09/2014

L'STEI acusa la Conselleria de convertir la mesa de negociació "en una ficció i en una estratègia de dilació"

El sindicat manté dia 7 d'octubre com a data límit per arribar a un acord

3 min

L'STEI explica que "per la mesa sectorial d'avui dia 10 la Conselleria s'havia compromès a fer arribar als sindicats un document amb les propostes de l'Administració".

Segons el sindicat, "el document que la Conselleria ens va fer arribar ahir, més que una proposta, sembla un resum de la mesa de la setmana passada. És una declaració d'intencions, sense concretar absolutament res en cap dels quatre blocs, s'utilitzen expressions com ara: 'estudiar la possibilitat de', 'es proposa la possibilitat de', 'establir un calendari'... sense dates ni proposta econòmica que avali la voluntat real de la Conselleria".

A més, l'organització sindical recorda que "el document oblida part dels temes tractats. Això és: horari lectiu de Secundària, sexennis congelats, complements de cap de departament i tutoria, reducció de jornada per a majors de 55 anys, paga extraordinària, etc".

El document, per tant, només enumera algunes qüestions, malgrat que el compromís de l'Administració era presentar un acord molt més global.

Pel sindicat: "sembla que estam, una altra vegada, davant una estratègia de dilació, que l'únic que pretén és donar la imatge de negociació, però realment no hi ha voluntat política d'avançar en cap dels temes tractats".

De tota manera, l'STEI manté el 7 d'octubre com a data límit per arribar a algun acord.

Aquest és el resum de la mesa de negociació segons el sindicat:

Plantilles orgàniques i jornada lectiva de Secundària

Es demana recuperar els criteris anteriors d'elaboració de plantilles, és a dir, tornar a les ràtios anteriors, a més d'equiparar la plantilla orgànica amb la quota real de cada centre. Altres qüestions importants són el nombre de professorat de suport als centres.

La Conselleria s'oblida d'incloure en el document un tema tan sensible com tornar a les 18 hores lectives a Secundària.

Salut laboral

La Conselleria s'ha compromès a convocar els comitès de salut laboral per tal d'elaborar la relació de les malalties (infectocontagioses, afonia) que han de ser considerades excepcions a l'hora d'aplicar els descomptes en períodes de baixa.

Sexennis interins

Tal com l'STEI va manifestar a la mesa sectorial anterior, la sentència guanyada pel sindicat s'ha de fer extensible a tot el col·lectiu. A més de reconèixer el dret de tots els interins, s'ha d'establir un calendari de pagament de tots els endarreriments. La Conselleria proposa un calendari de sis anys, que és del tot insuficient, ja que si tot el personal afectat anàs a judici per demanar l'extensió de sentència, el temps tardat seria sensiblement inferior.

Sexennis congelats i altres complements específics

La Conselleria no en diu res. Paral·lelament als sexennis d'interins, també s'ha de descongelar el reconeixement de nous sexennis per tots els docents, a més de la recuperació de cadascun dels complements (cap de departament, tutor...) perduts a causa del decret de l'1 de juny de 2012, i totes les qüestions a què fa referència aquest decret de retallades.

Maternitat / paternitat

Lamentablement, la Conselleria continua sense entendre la problemàtica. Es tracta, simplement, d'equiparar a tots els efectes els períodes de maternitat i paternitat amb feina efectiva al centre de referència (és a dir, que cap persona en aquesta situació no perdi cap opció de feina, possibilitat de cobrar l'estiu, antiguitat a efectes de triennis, sexennis o puntuació, etc.).

El més sorprenent és que tot això ja està reconegut a l'àmbit sanitari.

Vacances no gaudides

És necessari que totes les persones amb nomenaments que sumin menys de 165 dies també tinguin reconegudes les vacances no gaudides, és a dir, 2,5 dies per mes treballat.

A més, en qualsevol cas, les vacances no gaudides s'han de tenir en compte com a experiència docent a les llistes.

Reducció per a majors de 55 anys.

Tots els docents de Secundària i cossos similars han de recuperar la possibilitat de compensar tres hores lectives amb hores de permanència al centre, i no només amb una, com tenen des de fa uns anys.

Paga extraordinària Nadal 2012

Sembla que la Conselleria ja ha oblidat que hi ha sentències que obliguen a pagar la part proporcional de la paga extra a tothom.

stats