MENORS INFRACTORS I VÍCTIMES: UNA FRONTERA DIFUSA
Balears 12/01/2018

Entre un 60% i un 70% dels menors infractors internats són reincidents

Aquestes són xifres que maneja la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació balear

Marta Hierro
3 min
Es Pinaret.

PalmaEducadors, psicòlegs i resta de professionals que treballen amb menors infractors reconeixen que és freqüent que aquests al·lots i al·lotes hagin estat també víctimes d’altres delictes o de situacions que hagin pogut ser determinants en la formació de la seva personalitat i manera d’entendre la vida. Tot i així, no existeixen dades oficials que indiquin de manera exacta en quina proporció s’ha produït aquesta victimització ni quines situacions han pogut patir els menors. D’altra banda, els programes educatius dissenyats per a la reinserció no tracten la situació del menor com a víctima de manera específica. Per alguns experts, això seria prioritari. Altres consideren que primer s’ha d’abordar el menor com a infractor i, més endavant, la seva faceta com a víctima.

Quan els al·lots i les al·lotes són menors de 14 anys no tenen responsabilitat penal. Fiscalia notifica els casos al Servei de Menors, que obre diligències per valorar si hi ha indicadors de desprotecció, com desemparament o negligència per part dels pares o guardadors. Si no hi ha indicadors de desprotecció no es pren cap mesura. A partir dels 14 anys, els menors sí que tenen responsabilitat penal i entren en joc les mesures imposades per Justícia de Menors.

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació és l’encarregada d’executar les mesures decretades per jutges i jutgesses. De les 2.539 mesures en curs durant el 2016, només 488 varen suposar la privació de llibertat i, d’aquestes, només un 12% varen ser mesures d’internament en centres socioeducatius com Es Pinaret, als quals el jovent arriba, normalment, després d’haver comès més d’una infracció. La resta de mesures varen ser en règim semiobert o obert, o d’ingrés en el centre els caps de setmana. En ocasions, el jutge decreta seguir programes de convivència o, quan és possible, s’intenta una mediació amb la víctima, amb reparació del mal que ha fet. La mediació és una de les mesures més efectives des del punt de vista socioeducatiu i implica un treball previ amb el menor infractor. L’any 2016 es varen dur a terme 327 mediacions.

Els menors infractors han de seguir un programa que afavoreixi la reintegració en la societat encaminat, sobretot, que no reincideixin en el delicte.

Els programes

Per això existeixen diferents programes per desenvolupar habilitats socials, tractar menors que han comès delictes sexuals, orientar laboralment o fer acompanyament en el procés d’emancipació. L’objectiu de tots ells és que el menor no torni a delinquir. Objectiu que, tenint en compte la taxa de reincidència d’entre el 60% i el 70% en menors internats, encara és enfora d’assolir-se. La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, reconeix que aquests menors són víctimes socials: “La reincidència és un problema social i econòmic. Hem de millorar les situacions econòmiques, culturals i educatives de tota la societat”.

La consellera destaca la importància de la prevenció i la detecció ràpida, que es preveu abordar a través de la Llei d’infància i família, que sortirà endavant durant el primer quadrimeste de 2018.

“S’ha de treballar per crear un vincle dels menors amb el barri, el sistema de salut, els professors, els treballadors socials i els educadors perquè prenguin consciència que no han de fer mal a la comunitat. Són processos educatius i socials a llarg termini, però s’hi han d’invertir recursos públics”, reconeix Santiago.

En els darrers anys, el nombre de menors infractors s’ha mantingut, però s’han incrementat els casos en els quals es fa servir la violència. On abans hi havia un robatori, ara hi ha un robatori amb violència. Són els menors d’ara més violents que els de fa uns anys? Els educadors asseguren que només segueixen el que veuen a la societat, a la qual cosa s’afegeix la pèrdua dels adults com a referent i una banalització de la sexualitat.

L’increment de la gravetat en delictes comesos comporta un increment també de menors susceptibles de ser internats en centres. Per això es varen iniciar aquest any les obres d’ampliació d’Es Pinaret, que té ara 56 places i que preveu tenir-ne 110 a finals de 2019; s’ha augmentat també el nombre de professionals que hi treballen.

stats