EDUCACIÓ
Balears 08/08/2016

La Universitat de les Illes Balears prohibeix els mòbils a l'aula

Incomplir la normativa és motiu d'obertura d'expedient disciplinari

Cristina Sastre
2 min
ARXIU

PalmaNi telèfons mòbils, ni ordinadors portàtils, ni tauletes. A la Universitat de les Illes Balears (UIB) s'hi va per aprendre com antigament: escoltant les classes magistrals i alçant la mà per demanar al professor tot allò que hi ha a Google. "Desenvolupament normal del procés d’ensenyament i aprenentatge", diuen els que marquen les regles del joc en relació amb l'ús de la tecnologia.

Per normativa, a partir d'ara els dispositius electrònics no tenen cabuda a les aules, tret que hi hagi un informe previ de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la UIB que ho autoritzi, que el professor ho permeti o que hi hagi un motiu prou important, explica l'acord normatiu aprovat pel Consell de Govern, pel qual s'aproven les normes reguladores de l'ús de dispositius a les aules de la universitat balear.

Qui empri el mòbil a classe ha de saber que el professor pot abandonar l’aula o, en cas extrem, sol·licitar al degà o director de l’escola pertinent la incoació del tràmit perquè s’obri el procediment informatiu o disciplinari corresponent.

Els docents són, en tot cas, els que decideixen si és o no prou important una telefonada. L'alumne només podrà decidir si queda o no a l'aula, però, tot i així, "la recepció d’aquesta no serà mai un motiu de justificació de faltes d'assistència", explica el text.

Durant el transcurs de les classes, tots els mòbils o tauletes amb capacitat de telefonada han d'estar apagats. I no s'entén per apagat que estigui silenci, "perquè això permet determinades formes de comunicació que poden distreure els alumnes i dificultar la tasca del docent".

Imatges no autoritzades i responsabilitats legals

Així mateix, i amb les mateixes condicions, qualsevol forma d'imatge o enregistrament no autoritzat pot fer incórrer en responsabilitats legals i atemptar contra els drets d'autor o contra la pròpia imatge de l’alumne i el professor.

La normativa, que ja ha estat publicada al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears i ha entrat en vigor, és aplicable a tot el personal docent. En cas d’incompliment per part dels professors, els alumnes poden presentar un escrit al Registre General adreçat al secretari general amb una exposició dels fets.

L'objectiu és "facilitar la convivència entre els membres de la comunitat universitària" sense deixar d'utilitzar les TIC com un recurs didàctic que permet l'accés a la informació i l'ús del coneixement pràctic.

stats