Publicitat
Publicitat

CIUTAT

Llonovoy explica que si no fa el pregó és perquè enguany no volien pagar-lo

El còmic entra a la polèmica amb una resposta en format de pregó que reproduïm íntegrament

Miquel Àngel Llonovoy, el reconegut humorista que cada any elaborava i interpretava el pregó de San Joan a Palma, ha alçat avui la seva veu per a aclarir que la seva absència a la revetlla no és per voluntat pròpia.

L’actor insisteix que la seva renúncia a protagonitzar el pregó és per mor del canvi en les condicions econòmiques de la feina: de cobrar uns 400 euros a fer-ho gratuïtament. Llonovoy ha fet un petit pregó aclaridor -"perquè s’ha tornat a embullar la bulla"-, en què defensa que totes les feines professionals han de ser remunerades. I posa com a exemple que en el mercat hom paga per comprar les verdures. "Si jo pag l’agricultura, no he de cobrar la cultura?", es demana el còmic.

Llonovoy, a més a més, lamenta l’evolució de la revetlla de Sant Joan al parc de la Mar i insinua que la nit i el pregó -una sàtira política- molestava al poder polític . "Algú voldria que aquesta nit fos tan curta que ja no hi fos", diu al pregó que us reproduïm al final de la notícia.

Així mateix,  el músic Pep Banyo ha aclarit que no serà ell qui interpreti el 'Dimoni Bufó', paper de nova creació per a substituir el pregó de Llonovoy. La confusió ha sorgit perquè l’Ajuntament de Palma i la Federació de Veïns de Palma han imprès un programa amb els actes de la revetla en què s’anuncia la presència del músic com a Dimoni Bufó. Tanmateix, Banyo s’ha posat en contacte amb l’ARA Balears per a desmentir-ho, lamentar l’errada i assegurar que malgrat que sí que fou consultat sobre la possibilitat d’actuar al parc de la Mar, en cap moment acceptà l’encàrrec.

La confusió s’ha produït per una errada en la distribució del programa de la revetla quan només era "provisional" i no definitiu.
De fet, la Federació de veïns assegura que el nom quedarà en secret fins la mateixa nit de Sant Joan perquè resulti sorprenent per els assistents.

La resposta de Llonovoy:

Sí senyor,
que el dimoni se m'endugui.

He llegit, he sentit a dir
que es comenta i algú diu
que enguany, per Sant Joan
s'ha tornat a embullar la bulla.

Per tal d'enfilar l'agulla
o simplement per enfilar
que si hi ha pregó
que si no n'hi ha...

El que sé ben cert
és que en Llonovoy no hi va.

Aquests temps són molt barroers
qualsevol cosa que passa
només es xerra de doblers.

És veritat
que estic a la ciutat comtal
però a mi, comtal em paguin...
Venc volant!

És molt més mal de fer
aclarir que embullar.
Idò jo, d'embullar en sé molt
això que quedi ben clar.

Avui, m'ha passat una cosa
realment sorprenent
i que molt m'ha fet pensar:

Resulta que he anat al mercat
a comprar quatre verdures
i les m'han volgudes cobrar!

Si jo pag l'agricultura
no he de cobrar la cultura?
No he de cobrar per menar?

Com vos dic, quatre verdures...

Molt magre ha de ser el pressupost per no cabre-hi ni jo!

Siguem raonables
la Nit de Sant Joan
per ser la nit més curta
du molts problemes.

La pregunta és:
i si jo no actuo
encara serà més curta?

Potser sí que algú voldria
que aquesta nit fos tan curta
que ja no hi fos.

Arribarem algun dia
a n'aquesta curtor?

Esperem que no!

Jo, que enguany estava aprenent
per poder fer el pregó en Bâléàr!

Jo, que vos faig riure amb esTIL!

Aquest és el meu ofici, gràcies,
i esper no haver aclarit res de res.

Una cosa tenc present:
les festes són de la gent
Sant Joan independent!

Que hi hagi festa!
Això, és sagrat
No debades és un sant!

La qüestió, finalment, és aquesta:
que es mantingui la festa!

Timades ciutadanes
timats ciutadans:
Endavant les atxes!
(Que no són les hacs).

Sísenyor,

queel dimoni se m’endugui.


Hellegit, he sentit dir

quees comenta i algú diu

queenguany, per Sant Joan

s’hatornat a embullar la bulla.


Pertal d’enfilar l’agulla

osimplement per enfilar

quesi hi ha pregó

quesi no n’hi ha...


Elque sé ben cert

esque en Llonovoy no hi va.


Aqueststemps són molt barroers

qualsevolcosa que passa

noméses xerra de doblers.


Ésveritat

queestic a la ciutat comtal

peròa mi, comtal que em paguin...

Vencvolant!


Ésmolt més mal de fer

aclarirque embullar.

Idòjo, d’embullar en sé molt

això,que quedi ben clar.


Avui,m’ha passat una cosa

realmentsorprenent

ique molt m’ha fet pensar:


Resultaque he anat al mercat

acomprar quatre verdures

iles m’han volgudes cobrar!


Sijo pag l’agricultura

nohe de cobrar la cultura?

Nohe de cobrar per menjar?


Comvos dic, quatre verdures...


Moltmagre ha de ser el pressupost per no cabre-hi ni jo!


Siguemraonables

laNit de Sant Joan

perser la nit més curta

dumolts problemes.


Lapregunta és:

isi jo no actuo

encaraserà més curta?


Potsersí que algú voldria

queaquesta nit fos tan curta

queja no hi fos.


Arribaremalgun dia

an’aquesta curtor?


Esperemque no!


Jo,que enguany estava aprenent

perpoder fer el pregó en Bâléàr!


Jo,que vos faig riure amb esTIL!


Aquestés el meu ofici, gràcies

iesper no haver aclarit res de res.


Unacosa tenc present:

lesfestes són de la gent

SantJoan independent!


Quehi hagi festa!

Això,és sagrat.

Nodebades és un sant!


Laqüestió, finalment, és aquesta:

quees mantingui la festa!


Timadesciutadanes

timatsciutadans:

Endavantles atxes!

(Queno són les hacs).

Etiquetes

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 17/12/2017

Consultar aquesta edició en PDF